.tumblr hit counter
hit counter

خوش آمدید

روژگار نیکه ،خوش آمدید،یادگار ما نظرشمااست.تمام چیزهای عالی، ‌فراتر از محدوده زبان هستند. وقتی چیزهای زیادی برای گفتن هست، گفتن آنها دشوار می شود. فقط موضوعات کوچک،‌ جزیی و معمولی را می توان به زبان آورد. هروقت که احساس توفنده دارید، ‌گفتن آن غیر ممکن می شود؛ ‌زیرا کلمات بسیار کوچک اند و نمی توانند موضوعات بزرگ را بیان کنند. کلمات کاربردی اند. آنها برای فعالیت روزمره و عادی خوب هستند، ولی وقتی فراتر از زندگی روزمره روید، کلمه ها ناتوان می شوند. کلمات در مورد عشق مفید نیستند و در دعا کاملا بی کفایت می شوند. تمام چیزهای عالی، فراتر از محدوده زبان هستند

ابزار وبمستر


به نام اهورامزدا

پیامبری اشو زرتشت هزارو هفتصد و شصت وهشت سال پیش از میلاد

............................... اندیشه ،گفتار و کردار نیک
ز پوچ جهان اگر دوست دارم ترا، ای کهن بوم و بر دوست دارم ترا، ای کهن پیر جاوید برنا ترا دوست دارم، اگر دوست دارم ترا، ای گرانمایه، دیرینه ایران ترا ای گرامی گهر دوست دارم ترا، ای کهن زاد بوم بزرگان بزرگ آفرین نامور دوست دارم هنروار اندیشه ات رخشد و من هم اندیشه ات، هم هنر دوست دارم اگر قول افسانه، یا متن تاریخ وگر نقد و نقل سیر دوست دارم اگر خامه تیشه ست و خط نقر در سنگ بر اوراق کوه و کمر دوست دارم وگر ضبط دفتر ز مشکین مرکب نئین خامه، یا کلک پر دوست دارم گمان های تو چون یقین می ستایم عیان های تو چون خبر دوست دارم هم ارمزد و هم ایزدانت پرستم هم آن فره و فروهر دوست دارم بجان پاک پیغمبر باستانت که پیری است روشن نگر دوست دارم گرانمایه زردشت را من فزونتر ز هر پیر و پیغامبر دوست دارم بشر بهتر از او ندید و نبیند من آن بهترین از بشر دوست دارم سه نیکش بهین رهنمای جهان ست مفیدی چنین مختصر دوست دارم ابر مرد ایرانئی راهبر بود من ایرانی راهبر دوست دارم نه کشت و نه دستور کشتن به کس داد ازینروش هم معتبر دوست دارم من آن راستین پیر را، گرچه رفته ست از افسانه آن سوی تر، دوست دارم هم آن پور بیدار دل بامدادت نشابوری هورفر دوست دارم فری مزدک، آن هوش جاوید اعصار که ش از هر نگاه و نظر دوست دارم دلیرانه جان باخت در جنگ بیداد من آن شیر دل دادگر دوست دارم جهانگیر و داد آفرین فکرتی داشت فزونترش زین رهگذر دوست دارم ستایش کنان مانی ارجمندت چو نقاش و پیغامور دوست دارم هم آن نقش پرداز ارواح برتر هم ارژنگ آن نقشگر دوست دارم همه کشتزارانت، از دیم و فاراب همه دشت و در، جوی و جر دوست دارم کویرت چو دریا و کوهت چو جنگل همه بوم و بر، خشک و تر دوست دارم شهیدان جانباز و فرزانه ات را که بودند فخر بشر دوست دارم به لطف نسیم سحر روحشان را چنانچون ز آهن جگر دوست دارم هم افکار پرشورشان را، که اعصار از آن گشته زیر و زبر دوست دارم هم آثارشان را، چه پندو چه پیغام و گر چند، سطری خبر دوست دارم من آن جاودنیاد مردان، که بودند بهر قرن چندین نفر دوست دارم همه شاعران تو و آثارشان را بپاکی نسیم سحر دوست دارم ز فردوسی، آن کاخ افسانه کافراخت در آفاق فخر و ظفر دوست دارم ز خیام، خشم و خروشی که جاوید کند در دل و جان اثر دوست دارم ز عطار، آن سوز و سودای پر درد که انگیزد از جان شرر دوست دارم وز آن شیفته شمس، شور و شراری که جان را کند شعله ور دوست دارم ز سعدی و از حافظ و از نظامی همه شور و شعر و سمر دوست دارم خوشا رشت و گرگان و مازندرانت که شان هم چو بحر خزر دوست دارم خوشا حوزه شرب کارون و اهواز که شیرین ترینش از شکر دوست دارم فری آذر آبادگان بزرگت من آن پیشگام خطر دوست دارم صفاهان نصف جهان ترا من فزونتر ز نصف دگر دوست دارم خوشا خطه نخبه زای خراسان ز جان و دل آن پهنه ور دوست دارم زهی شهر شیراز جنت طرازت من آن مهد ذوق و هنر دوست دارم بر و بوم کرد و بلوچ ترا چون درخت نجابت ثمر دوست دارم خوشا طرف کرمان و مرز جنوبت که شان خشک و تر، بحر و بر دوست دارم من افغان همریشه مان را که باغی ست به چنگ بتر از تتر دوست دارم کهن سغد و خوارزم را، با کویرش که شان باخت دوده ی قجر دوست دارم عراق و خلیج تورا، چون ورازورد که دیوار چین راست در دوست دارم هم اران و قفقاز دیرینه مان را چو پوری سرای پدر دوست دارم چو دیروز افسانه، فردای رویات بجان این یک و آن دگر دوست دارم هم افسانه ات را، که خوشتر ز طفلان برویاندم بال و پر دوست دارم هم آفاق رویائیت را؛ که جاوید در آفاق رویا سفر دوست دارم چو رویا و افسانه، دیروز و فردات بجای خود این هر دو سر دوست دارم تو در اوج بودی، به معنا و صورت من آن اوج قدر و خطر دوست دارم دگر باره برشو به اوج معانی که ت این تازه رنگ و صور دوست دارم نه شرقی، نه غربی، نه تازی شدن را برای تو، ای بوم و بر دوست دارم جهان تا جهانست، پیروز باشی برومند و بیدار و بهروز باشی مهدی اخوان ثالث (م. امید) کتاب ترا! ای کهن بوم و بر دوست دارم
یزد - (درِمهر(آتشکده

(درِمهر(آتشکده
در بینش اشوزرتشت خداوند را باید در روشنایی جستجو کرد.درِمهر محل نور ونماد اجاق خانواده ،شهر یا کشور است.درِمهر محل پیمان دو دلداده ،یادگار جاوید مهربانی هاست. 
نویسندگان
لینک دوستان
پیوندهای روزانه


 
 
برگرفته از http://www.portal-yz.ir
 
 
17/12/1381
7769
آب انبار بولمیری
شهرستان یزد
استان یزد
17/12/1381
7768
آب انبار دخمه صفائیه
شهرستان یزد
استان یزد
07/07/1381
6328
آب انبار دروازه شیخداد
شهرستان یزد
استان یزد
17/12/1381
7767
آب انبار دولت آباد
شهرستان یزد
استان یزد
07/07/1381
6319
آب انبار شیر نصرت آباد
شهرستان یزد
استان یزد
17/12/1381
7766
آب انبار گنبد سبز
شهرستان یزد
استان یزد
25/12/1379
3358
آب انبار مسعودی
شهرستان یزد
استان یزد
09/02/1382
8533
آب‌انبار امامزاده جعفر
شهرستان یزد
استان یزد
02/08/1378
2433
آب‌انبار حاج‌یوسف
شهرستان یزد
استان یزد
14/01/1357
1609
آب‌انبار دو دهنه
شهرستان یزد
استان یزد
15/10/1375
1829
آب‌انبار رستم گیو
شهرستان یزد
استان یزد
09/02/1382
8546
آب‌انبار روستای گرد فرامرز
شهرستان یزد
استان یزد
09/01/1378
2299
آب‌انبار سید فتح‌الدین‌رضا (حاج‌علی‌اکبر)
شهرستان یزد
استان یزد
12/08/1378
2467
آب‌انبار سیدصحرا
شهرستان یزد
استان یزد
04/01/1357
1600
آب‌انبار شش‌بادگیر
شهرستان یزد
استان یزد
09/02/1382
8547
آب‌انبار صحرایی حاج نصیر ابرندآباد
شهرستان یزد
استان یزد
15/09/1378
2525
آب‌انبار فخار
شهرستان یزد
استان یزد
09/02/1382
8532
آب‌انبار قاسم‌آباد
شهرستان یزد
استان یزد
12/08/1378
2466
آب‌انبار قندهاری
شهرستان یزد
استان یزد
14/01/1357
1608
آب‌انبار کوشک نو
شهرستان یزد
استان یزد
09/01/1378
2300
آب‌انبار گلشن
شهرستان یزد
استان یزد
1382/3/10
9138
آب‌انبار مزرعه جمشید
شهرستان یزد
استان یزد
09/02/1382
8545
آب‌انبار نجم‌آباد
شهرستان یزد
استان یزد
29/04/1378
2351
آب‌انبار نصرآباد
شهرستان یزد
استان یزد
09/02/1382
8530
آب‌انبار نو مریم آباد
شهرستان یزد
استان یزد
14/01/1357
1610
آب‌انبار وزیر
شهرستان یزد
استان یزد
04/01/1357
1611
آب‌انبار وقت ساعت
شهرستان یزد
استان یزد
1382/3/10
9132
آتشکده در مهر کوچه بیوک
شهرستان یزد
استان یزد
02/08/1378
2431
آتشکده زرتشتیان و محوطه‌آن
شهرستان یزد
استان یزد
07/07/1381
6546
آسیاب آبی دخمه صفائیه
شهرستان یزد
استان یزد
09/01/1378
2320
اماامزاده جعفر(ع)
شهرستان یزد
استان یزد
09/02/1382
8542
بازار افشار
شهرستان یزد
استان یزد
17/12/1381
7789
بازار جعفر خان
شهرستان یزد
استان یزد
17/12/1381
7792
بازار چیت سازی
شهرستان یزد
استان یزد
17/12/1381
7793
بازار حضرت عباسی
شهرستان یزد
استان یزد
09/02/1382
8544
بازار خان
شهرستان یزد
استان یزد
09/02/1382
8543
بازار دروازه مهریز
شهرستان یزد
استان یزد
17/12/1381
7790
بازار ریسمانیان
شهرستان یزد
استان یزد
09/02/1382
8527
بازار زرگری
شهرستان یزد
استان یزد
09/02/1382
8525
بازار سراج‌ها
شهرستان یزد
استان یزد
09/02/1382
8526
بازار صدری
شهرستان یزد
استان یزد
17/12/1381
7791
بازار علاقبندی
شهرستان یزد
استان یزد
17/12/1381
7795
بازار قیصریه
شهرستان یزد
استان یزد
17/12/1381
7794
بازار کاشیگری
شهرستان یزد
استان یزد
17/12/1381
7786
بازار مسگرها
شهرستان یزد
استان یزد
09/02/1382
8528
بازار میرزا کرم
شهرستان یزد
استان یزد
17/12/1381
7788
بازارچه پنجه علی
شهرستان یزد
استان یزد
17/12/1381
7783
بازارچه سر جمع
شهرستان یزد
استان یزد
23/12/1346
774
باغ دولت‌آباد
شهرستان یزد
استان یزد
17/12/1381
7779
باغ رو آب و بناهای موجود در آن
شهرستان یزد
استان یزد
17/12/1381
7780
باغ عبدالرحیم خان و بناهای موجود در آن
شهرستان یزد
استان یزد
1382/3/10
8680
باغ مشر رحیم‌آباد
شهرستان یزد
استان یزد
17/12/1381
7778
باغ مشیر و بناهای موجود در آن
شهرستان یزد
استان یزد
07/07/1381
6552
برج کبوتر خان کسنویه
شهرستان یزد
استان یزد
14/09/1352
956
برج و باروهای یزد
شهرستان یزد
استان یزد
15/09/1314
246
بقعه سید رکن‌الدین
شهرستان یزد
استان یزد
07/07/1381
6545
بقعه سید فتح الدین رضا
شهرستان یزد
استان یزد
17/12/1381
7660
بقعه سید گلسرخ
شهرستان یزد
استان یزد
04/06/1365
1720
بقعه سیدخلیل و سیدجلیل
شهرستان یزد
استان یزد
25/12/1378
2604
بقعه شاه سیدرضا
شهرستان یزد
استان یزد
25/12/1379
3359
بقعه شیخ محمد خانقاه
شهرستان یزد
استان یزد
28/10/1379
2949
بقعه محمدی دروازه شاهی
شهرستان یزد
استان یزد
27/10/1377
2243
بنای بانک شاهی
شهرستان یزد
استان یزد
20/09/1379
2926
بنای پزستشگاه زرتشتیان
شهرستان یزد
استان یزد
15/10/1375
1824
بنای تاریخی خانه کلاهدوزها
شهرستان یزد
استان یزد
24/11/1375
1842
بنای تاریخی خانه محمودی
شهرستان یزد
استان یزد
15/09/1378
2531
پل موسی‌خان
شهرستان یزد
استان یزد
29/04/1378
2355
پیر نارستانه
شهرستان یزد
استان یزد
23/12/1346
383
تکیه میر چخماق
شهرستان یزد
استان یزد
1382/3/10
9112
تکیه میر قطب
شهرستان یزد
استان یزد
17/12/1381
7784
تیمچه وکیل
شهرستان یزد
استان یزد
17/12/1381
7785
تیمچه هراتی
شهرستان یزد
استان یزد
27/10/1377
2244
چهارسوق و بازار شاهی
شهرستان یزد
استان یزد
1382/3/10
9130
حسینیه شاهزاده فاضل
شهرستان یزد
استان یزد
25/12/1378
2652
حسینیه فهادان
شهرستان یزد
استان یزد
07/07/1381
6551
حسینیه ملتکیه
شهرستان یزد
استان یزد
02/06/1378
2395
حسینیه ناظم (عمارت ناظم)
شهرستان یزد
استان یزد
25/12/1378
2656
حسینیه‌ و میدان‌ وقت ‌الساعت‌ و نخل
شهرستان یزد
استان یزد
11/03/1377
2047
حمام ابوالمعالی
شهرستان یزد
استان یزد
07/07/1381
6554
حمام پشت باغ
شهرستان یزد
استان یزد
07/07/1381
6317
حمام حاج عبدالحسین
شهرستان یزد
استان یزد
02/06/1378
2406
حمام خان
شهرستان یزد
استان یزد
1382/3/10
9139
حمام شیخداد
شهرستان یزد
استان یزد
17/12/1381
7777
حمام فرط
شهرستان یزد
استان یزد
01/09/1378
2506
حمام قدیمی
شهرستان یزد
استان یزد
11/03/1377
2049
حمام قدیمی گلشن یا حمام‌بزرگ‌گازرگاه
شهرستان یزد
استان یزد
07/07/1381
6553
حمام کلیمیان
شهرستان یزد
استان یزد
07/07/1381
6559
حمام محله تل
شهرستان یزد
استان یزد
09/02/1382
8541
حناسایی ناصری
شهرستان یزد
استان یزد
27/10/1377
2249
خانقاه نعمت‌اللهی (پا قلعه‌ای) خانه مودت
شهرستان یزد
استان یزد
02/06/1378
2407
خانه اربابی
شهرستان یزد
استان یزد
17/12/1381
7757
خانه امام حسینی
شهرستان یزد
استان یزد
29/04/1378
2346
خانه امامزاده‌ایی
شهرستان یزد
استان یزد
25/12/1378
2609
خانه بلور فروش
شهرستان یزد
استان یزد
09/02/1382
8531
خانه پاپلی
شهرستان یزد
استان یزد
09/02/1382
8535
خانه پاکدل
شهرستان یزد
استان یزد
07/07/1381
6562
خانه تهرانی
شهرستان یزد
استان یزد
17/12/1381
7770
خانه جواد پاسدار
شهرستان یزد
استان یزد
1382/5/7
9283
خانه چقماقی
شهرستان یزد
استان یزد
09/02/1382
8534
خانه حسین شاکری
شهرستان یزد
استان یزد
17/12/1381
7759
خانه خطیره ای بزدی
شهرستان یزد
استان یزد
07/07/1381
6332
خانه دکتر وزیری
شهرستان یزد
استان یزد
1382/3/10
9119
خانه راس حسینی
شهرستان یزد
استان یزد
15/10/1375
1830
خانه رسولیان
شهرستان یزد
استان یزد
09/02/1382
8537
خانه زرگز یزدی
شهرستان یزد
استان یزد
1382/3/10
9134
خانه سید ابوالقاسم روهنی
شهرستان یزد
استان یزد
17/12/1381
7761
خانه سید علی محمد وزیری
شهرستان یزد
استان یزد
25/12/1375
1847
خانه سیگاری
شهرستان یزد
استان یزد
09/02/1382
8540
خانه صدا و سیما
شهرستان یزد
استان یزد
09/02/1382
8539
خانه عبدالغفور ظریف چای فروش
شهرستان یزد
استان یزد
1382/3/10
9114
خانه عبدالمجید جلال‌پور
شهرستان یزد
استان یزد
17/12/1381
7760
خانه عرب زاده
شهرستان یزد
استان یزد
07/07/1381
6331
خانه فرساد
شهرستان یزد
استان یزد
07/07/1381
6325
خانه کازرونی
شهرستان یزد
استان یزد
07/07/1381
6556
خانه کاشفی
شهرستان یزد
استان یزد
07/07/1381
6557
خانه کرمانی ها
شهرستان یزد
استان یزد
07/07/1381
6323
خانه کلانتری
شهرستان یزد
استان یزد
17/12/1381
7758
خانه گلشن
شهرستان یزد
استان یزد
24/11/1375
1837
خانه لاری‌ها و بادگیر آن
شهرستان یزد
استان یزد
09/02/1382
8529
خانه محمد حسینی فرجامی
شهرستان یزد
استان یزد
09/02/1382
8538
خانه محمد مروج
شهرستان یزد
استان یزد
11/05/1377
2085
خانه مرتاضیون (دکترمرتاض)
شهرستان یزد
استان یزد
12/08/1378
2450
خانه مشروطه
شهرستان یزد
استان یزد
17/12/1381
7764
خانه معدن نطق
شهرستان یزد
استان یزد
1382/3/10
9107
خانه معروف به خانه آقا
شهرستان یزد
استان یزد
17/12/1381
7763
خانه ملا حسینی
شهرستان یزد
استان یزد
28/10/1379
2950
خانه ملک زاده
شهرستان یزد
استان یزد
15/09/1378
2527
خانه مویدعلائی
شهرستان یزد
استان یزد
24/11/1375
1841
خانه میرزاده
شهرستان یزد
استان یزد
17/12/1381
7762
خانه نواب وکیل
شهرستان یزد
استان یزد
07/07/1381
6330
خانه یاوری
شهرستان یزد
استان یزد
12/06/1380
3807
دبستان خسروی
شهرستان یزد
استان یزد
12/06/1380
3809
دبستان دینیاری
شهرستان یزد
استان یزد
07/07/1381
6322
دبستان مهر نرسی آباد
شهرستان یزد
استان یزد
07/07/1381
6550
دبیرستان دخترانه علوم و معارف اسلامی
شهرستان یزد
استان یزد
25/12/1379
3613
دبیرستان کیخسروی
شهرستان یزد
استان یزد
27/05/1377
2096
دخمه زردشتیان و خیله‌های اطراف
شهرستان یزد
استان یزد
1382/3/10
9141
در مهر اله آباد
شهرستان یزد
استان یزد
1382/5/7
9268
درمهر خرمشاه
شهرستان یزد
استان یزد
15/09/1378
2534
زایشگاه بهمن
شهرستان یزد
استان یزد
17/12/1381
7782
زورخانه خواجه خضر
شهرستان یزد
استان یزد
1382/3/10
9129
زورخانه ذوالفقار
شهرستان یزد
استان یزد
15/09/1378
2529
زیارتگاه خدیجه‌خاتون
شهرستان یزد
استان یزد
25/12/1378
2608
ساختمان اداره دارائی(اداره مالیه)
شهرستان یزد
استان یزد
22/03/1379
2705
ساختمان استانداری
شهرستان یزد
استان یزد
17/12/1381
7796
سینما گلشن
شهرستان یزد
استان یزد
02/06/1378
2400
عمارت قصرآئینه
شهرستان یزد
استان یزد
07/07/1381
6318
قلعه ابرند آباد
شهرستان یزد
استان یزد
08/05/1381
5934
قلعه رحمت آباد
شهرستان یزد
استان یزد
25/12/1379
3357
قلعه ستی پیر –اسدان-
شهرستان یزد
استان یزد
1382/3/10
9131
قلعه علی‌آباد پیشکوه
شهرستان یزد
استان یزد
17/12/1381
7776
قلعه قاسم آباد
شهرستان یزد
استان یزد
17/12/1381
771381
کارخانه اقبال
شهرستان یزد
استان یزد
17/12/1381
7774
کارگاه شعر بافی خجسته
شهرستان یزد
استان یزد
1382/3/10
8679
کاروانسرای ابوالقاسم
شهرستان یزد
استان یزد
22/04/1379
2742
کاروانسرای کرمانیها
شهرستان یزد
استان یزد
12/06/1380
3805
کاروانسرای گلشن
شهرستان یزد
استان یزد
07/07/1381
6558
کاروانسرای لب خندق
شهرستان یزد
استان یزد
19/05/1379
2768
کاروانسرای مشیر
شهرستان یزد
استان یزد
07/07/1381
6333
کنیسه کمال
شهرستان یزد
استان یزد
25/12/1379
3616
کنیسه ملا بابا ملا حیدر
شهرستان یزد
استان یزد
27/11/1378
2594
گنبدمصلی‌عتیق‌وساباط‌وحسینیه‌مجاور
شهرستان یزد
استان یزد
17/12/1381
7787
لبازار محمد علی خان
شهرستان یزد
استان یزد
17/12/1381
7775
لرد حمالان ( شاهزاده حسین )
شهرستان یزد
استان یزد
12/06/1380
3806
مجموعه باغ خان
شهرستان یزد
استان یزد
12/06/1380
3849
مجموعه تاریخی و فرهنگی عزآباد
شهرستان یزد
استان یزد
12/07/1377
2131
مجموعه خرمشاه
شهرستان یزد
استان یزد
11/03/1377
2043
مجموعه زنگیان
شهرستان یزد
استان یزد
08/03/1378
2340
مجموعه سهل‌بن‌علی
شهرستان یزد
استان یزد
18/08/1378
2444
مجموعه شهدای فهرج
شهرستان یزد
استان یزد
1382/3/10
9105
مجموعه کارخانه جنوب و سینما صحرا
شهرستان یزد
استان یزد
01/07/1378
2416
مجموعه میدان امیرچخماق
شهرستان یزد
استان یزد
27/10/1377
2247
مجموعه‌خیرآبادیزد (مسجد،‌حسینیه،‌آب‌انبار،حمام،‌‌‌نخل)
شهرستان یزد
استان یزد
02/08/1378
2434
مجموعه‌سلطان‌شیخداد(بقعه،مسجد،حسینیه،آب‌انبار)
شهرستان یزد
استان یزد
09/08/1377
2146
مجموعه‌مارکار(پرورشگاه- دبیرستان- راهنمایی- برج‌ساعت)
شهرستان یزد
استان یزد
1382/3/10
9127
مدرسه اردشیری (دبیرستان امام حسین)
شهرستان یزد
استان یزد
17/12/1381
7765
مدرسه اله آباد زارچ
شهرستان یزد
استان یزد
11/03/1377
2048
مدرسه ایرانشهر
شهرستان یزد
استان یزد
25/12/1379
3614
مدرسه بدر – آموزشگاه پیام استثنایی
شهرستان یزد
استان یزد
07/07/1381
6316
مدرسه خان
شهرستان یزد
استان یزد
16/07/1379
2800
مدرسه خانزاده
شهرستان یزد
استان یزد
12/06/1380
313811
مدرسه رستمی مریم‌آباد
شهرستان یزد
استان یزد
07/07/1381
6547
مدرسه شفیعیه
شهرستان یزد
استان یزد
23/12/1346
770
مدرسه ضیائیه (زندان اسکندریه)
شهرستان یزد
استان یزد
23/12/1346
772
مدرسه کمالیه
شهرستان یزد
استان یزد
23/12/1346
775
مدرسه و خانه حسینیان
شهرستان یزد
استان یزد
27/10/1377
2185
مدرسه‌علمیه‌امام‌خمینی(ره)یامدرسه‌شاهزاده
شهرستان یزد
استان یزد
23/12/1346
773
مزار احمد و شیخ محمد فهادان
شهرستان یزد
استان یزد
1382/3/10
9126
مسجد باغ گندم
شهرستان یزد
استان یزد
02/06/1378
2398
مسجد بزرگ ابوالمعالی
شهرستان یزد
استان یزد
12/06/1380
313810
مسجد بزرگ پشت باغ انبار و ساباط مجاور
شهرستان یزد
استان یزد
05/09/1379
2894
مسجد بیاق‌خان
شهرستان یزد
استان یزد
11/11/1378
2572
مسجد پیرحسین
شهرستان یزد
استان یزد
1382/3/10
9111
مسجد تبریزیان
شهرستان یزد
استان یزد
31/04/1313
206
مسجد جامع
شهرستان یزد
استان یزد
09/01/1378
2304
مسجد جامع ابرندأباد
شهرستان یزد
استان یزد
18/08/1378
2442
مسجد جامع اهرستان
شهرستان یزد
استان یزد
16/07/1379
2802
مسجد جامع خورمیز
شهرستان یزد
استان یزد
30/09/1349
906
مسجد جامع فهرج (مسجد امام حسن)
شهرستان یزد
استان یزد
07/07/1381
6560
مسجد جوی بلبل
شهرستان یزد
استان یزد
18/08/1378
2441
مسجد چهل‌محراب
شهرستان یزد
استان یزد
15/09/1378
2530
مسجد خضرشاه
شهرستان یزد
استان یزد
25/12/1375
1848
مسجد ریگ
شهرستان یزد
استان یزد
17/12/1381
7773
مسجد سر سنگ
شهرستان یزد
استان یزد
16/08/1379
2846
مسجد سرپلک(شهید مدرس)
شهرستان یزد
استان یزد
20/03/1321
355
مسجد سرکوچه
شهرستان یزد
استان یزد
17/12/1381
7772
مسجد سلطان شیخداد
شهرستان یزد
استان یزد
07/07/1381
6320
مسجد شاه ابوالقاسم
شهرستان یزد
استان یزد
25/12/1378
2644
مسجد شاه عبدالقیوم
شهرستان یزد
استان یزد
26/07/1353
1007
مسجد شهاب‌الدین قاسم طراز
شهرستان یزد
استان یزد
02/06/1378
2401
مسجد شیخی‌ها
شهرستان یزد
استان یزد
07/07/1381
6549
مسجد صاحب الزمان ( حسین رجب )
شهرستان یزد
استان یزد
15/10/1375
1825
مسجد فرط
شهرستان یزد
استان یزد
09/02/1382
8536
مسجد فهادان
شهرستان یزد
استان یزد
07/07/1381
6561
مسجد قدمگاه مالمیر
شهرستان یزد
استان یزد
07/07/1381
6548
مسجد کوچک خطیب
شهرستان یزد
استان یزد
25/12/1379
3360
مسجد کوفه شیخ داد
شهرستان یزد
استان یزد
09/01/1378
2294
مسجد مصلی عتیق
شهرستان یزد
استان یزد
05/10/1352
964
مسجد ملا اسماعیل
شهرستان یزد
استان یزد
07/07/1381
6555
مسجد ملا زینل
شهرستان یزد
استان یزد
07/07/1381
6324
مسجد ملا عبدالخالق
شهرستان یزد
استان یزد
13/03/1315
247
مسجد میر چخماق
شهرستان یزد
استان یزد
02/06/1378
2399
مسجد نو مالمیر
شهرستان یزد
استان یزد
07/07/1381
6326
مسجد و آب انیار چهار کوچه
شهرستان یزد
استان یزد
07/07/1381
6327
مسجد وزیر
شهرستان یزد
استان یزد
01/09/1378
2504
مسجد یعقوبی
شهرستان یزد
استان یزد
30/03/1315
262
مصلی
شهرستان یزد
استان یزد
31/04/1313
207
مقبره دوازده امام
شهرستان یزد
استان یزد
31/04/1313
208
مقبره شمس‌الدین
شهرستان یزد
استان یزد
05/09/1379
2893
منزل فرخ اورمزدی(مهندس ورجاوند)
شهرستان یزد
استان یزد
17/12/1381
7771
مهد قرآن
شهرستان یزد
استان یزد
07/07/1381
6544
میدان بعثت
شهرستان یزد
استان یزد
21/02/1365
1709
میدان خان و بازازهای اطراف
شهرستان یزد
استان یزد
07/07/1381
6321
یخچال هگ
شهرستان یزد
استان یزد
 


[ ۱۳٩٠/۱۱/۱٥ ] [ ٥:۱٠ ‎ق.ظ ] [ داریوش ]

استان یزد با قدمتی 3000 ساله و مساحت 131551 کیلومتر مربع، در میان استانهای اصفهان، فارس، خراسان، سمنان و کرمان احاطه شده و به تعبیری قطب مرکزی راههای کشور محسوب می گردد. این استان که دارای آب و هوای نیم گرم و خشک در تابستان و زمستانهای سرد و عمدتا خشک می باشد نه تنها از نظر منابع انسانی و صنعتی غنی است بلکه دارای میراث فرهنگی و منابع طبیعی گردشگری متعددی بالغ بر 4000 جاذبه گردشگری ملموس شامل منحصر به فردترین بافت تاریخی بکر مدنی و زنده دنیا، آثار متعلق به دوران قبل از اسلام و معماری دوران اسلامی و نیز سرمایه های فرهنگی غیر ملموس  شامل: هنرهای صنایع دستی، پوشاک، غذاهای محلی، اداب و رسوم و سنتهای خاص می باشد. استقرار این خطه کویری در دو زیست کره بیابانی- کوهستانی، منابع گردشگری طبیعی ارزشمند و متنوعی نظیر: رشته کوههای شیر کوه و دشت کویر، مناطق حفاظت شده، ییلاقات تفت، روستاهای تاریخی شهرستانهای ده گانه استان، غارها، کویرها، آبشار دره گاهان و... را پدید آورده است.

بی شک توسعه موثر این منابع فرهنگی و طبیعی در قالب ارائه خدمات و تسهیلات مربوطه می تواند در رونق گردشگری استان سهم به سزایی داشته باشد. موید این امر مقایسه کلی در زمینه میزان رشد تاسیسات گردشگری و خدمات آموزشی مربوطه بین سالهای 79 و 82 بدین شرح می باشد که 130% ظرفیت تخت 72% تعداد نفر شب خواب، 2000% تعداد افراد آموزش دیده رشد داشته و این میزان افزایش از جنبه های مختلف مطروحه، استان یزد را در حال حاضر از نظر جذب جهانگرد در رتبه چهارم کشور قرار داده است.

کویر

مهمترین کویرهای استان یزد، کویر سیاه کوه، کویر ابرکوه، کویر دره انجیر، هرات و مروست و بهشت آیاد بهادران می باشد.

کوهها

بلندترین قله یزد شیرکوه با 4075 متر ارتفاع می باشد. از دیگر کوههای استان یزد می توان سیاه کوه ساغند و عقابکوه را نام برد.

قناتها

در استان یزد بیش از 737 رشته قنات وجود دارد که در دشتها و سرزمینهای نیمه کوهستانی و کوهستانی قرار دارند.

منطقه حفاظت شده کالمند- بهادران

در حدود 250 هزار هکتار با پوشش گیاهی پسته، گون و وحوش متفاوتی نظیر آهو، جبیر، و پرندگان کمیاب و نادر چون هوبره و... در شهرستان مهریز واقع می باشد.

حیات وحش و منطقه حفاظت شده بافق

منطقه حفاظت شده بافق دارای 3500 راس کل، قوچ و میش می باشد و حیات وحش آن زیست گاه یوزپلنگ آسیایی بافق( یوز- بافق) است.

شکارگاهها ( مناطق آزاد شکار)

شکار: قوچ، کل، خرگوش، کبک، تیهو و... با کسب مجوز و شرایط لازم و پرهیز از صید گونه های جانوری حمایت شده نظیر: آهو، جبیر، هوبره و... آزاد است.

گردشگاههای بافق

دریاچه و پارک تفریحی آهن شهر و نیز نخلستانهای بافق از جاذبه های گردشگری این شهرستان محسوب می شود.

روستاهای دیدینی  و مناظر ییلاقی اطراف تفت

ییلاقهای میانکوه شهرستان تفت، روستاهای ییلاقی پشتکوه و سروهای کهن روستاهای چم و مبارکه که از جاذبه های دیدنی این منطقه است.

عقابکوه

حدودا در فاصله 40 کیلومتری شهرستان یزد واقع شده و نمای ظاهری کوه به شکل عقاب و پدیده ای زیبا و نحصر به فرد می باشد.

 

آبشار دره گاهان

این آبشار مهمترین آبشار استان یزد می باشد که در شهرستان تفت واقع شده است.

فضاهای روستایی اردکان

خرانق و عقدا از روستاهای تاریخی استان یزد محسوب می شوند. غارهامانه در خرانق و غار اشکفت یزدان در عقدا قرار دارد.

فضای روستایی میبد

رکن آباد، مهرجرد و فیروز آباد از روستاهای تاریخی شهرستان میبد می باشد.

فضاهای استان اشکذر

این روستا به دستور اشکین زال و در زمان اشکانیان بنا شده است.

چشمه غربالبیز

در نزدیکی مهریز 40- کیلومتری یزد، همه ساله در اوایل بهار، آبی گوارا و زلال از کوههای این منطقه جاری و به دریاچه ای طبیعی تبدیل می شود.

سرو ابرکوه

این سرو 4000 سال قدمت دارد و در شهرستان ابرکوه واقع می باشد.

باغ گلشن

بانی باغ گلشن، میر حسن خان از سلسله خوانین نادر شاه بوده است. بر اثر زلزله سال 1357 از بین رفته و تنها طبیعت سبز از آن گذشته سخن می گوید.


برگرفته از مهرنگار

[ ۱۳٩٠/٧/۸ ] [ ٩:٢۳ ‎ب.ظ ] [ داریوش ]

 

یزد در سفرنامه ها

یزد شهر بزرگی است که از لحاظ تجارت و رفت و آمد نقطه مهمی به شمار می رود. یک نوع پارچه ابریشمی و طلایی در آنجا با فته می شود که موسوم است به ( پارچه یزدی) و به همه جای دنیا صادر می شود، ... تفت به خاطر تولید بهترین نوع نمد در ایران مشهور است، جنس این نمدها همان است که در اروپا رواج دارد و آن را نیز زیر قالیچه می اندازند. این جملات را یک جوان ونیزی به نام مارکوپلو در سفرنامه معروفش در مورد یزد و ویژگی هایش نوشته است، در ادامه نظر دیگران که از یزد در کتابهای خود نام برده و آن را توصیف کرده اند را می خوانید:

حدائق السایح- زین العابدین شیروانی

یزد شهری است مشهور و درالسنه و افواه مذکور... بارندگی در آن دریار کم می باشد و مسکن اهل تجارت و ارباب و دولت است و کوچه و بازارش پاکیزه است... فواکه سردسیرش فراوان و اکثر آن ممتاز... و مردمش عموما شیعه امامیه اند.

مسافرت در ارمنستان و ایران- پ. آمده. ژوبر

ایرانیان از زیبایی و باروری باغهای شیراز، میوه های لذت بخش یزد و آثار اصفهان... کشور خود را ستایش می کنند.

کلنل سی.ام.مک گرگر

از نشانه های چشم گیر یزد بادگیرها، سردابه ها و زیرزمینهای آن است که این هر سه با یکدیگر هماهنگی دارند و وجود اینها نشان دهنده آن است که آب و هوای یزد از نقاط دیگر ایران گرم تر است.

سفرنامه صفاء السلطنه نائینی

از مکاسب میبد که خاصه اهل آن کسب زیلو بافی است که از اینجا به غالب از امکنه زیلو می برند. سفرنامه پولاک- یاکوب ادوارد پولاک

ایرانیان با مهارت هر چه تمام تر شیرینی تهیه می کنند و قنادهای ایرانی در رشته خود از هنرمندان طراز اول جهان به شمار می روند. بهترین نوع شیرینی در یزد و اصفهان تهیه می شود.

سفر نامه اورسل

در حال حاضر قسمت اعظم زرتشتیان در شهر یزد- که آنجا را موطن اصلی خود خود می دانند- سکونت دارند. حرفه اغلب آنها کشاورزی یا تجارت است.

سفرنامه سرپرستی یایکس

مناره ها و بادگیرهای شهر یزد از دور، انسان را به یاد کتاب هزار و یک شب می اندازد.

سفرنامه فرد ریچاردز

احساسات مذهبی در شهر یزد، خیلی جدی تر از اغلب شهرهای ایران است.

آلفونس گابریل

تفت یکی از زیباترین آبادیهای ایران و توقفگاه تابستانی یزدیهای متمول می باشد که خانه های تفننی خود را در میان باغهای مجلل و پر از میوه آن برپا ساخته بودند.

یزد شهر بادگیرها- جلال آل احمد

یزد گویا نه در حمله اعراب لطمه ای دیده و نه در ایلغار مغول. این اولین مطلبی است که در مورد یزد باید به خاطر داشت. درست است که این مصونیت از خرابیهای گذشته را درپیشانی شهر نمی توان دید( چرا که خیابان بندیهای جدید بلایی کمتر از آنچه مغول به بار آورده است نیست). اما درلفاف آداب و رسوم مردم می توان در اینکه زرتشتی و مسلمان به راحتی با هم به سر می برند، در این که دزد و گدا بسیار کمتر دارد، در این که در کوچه بازار کمتر فحش می شنوی و دعوا، و در خیلی چیزهای دیگر... در یزد آب آفتابی نیست. مخفی است. 40-50 متر زیر زمین است. باید از پلکان تاریک و مرطوب و خنک جوها سرازیر بشوی و مواظب باشی پایت نلغزد و وقتی از تشنگی  به جان آمدی به مجرای قنات برسی و ببینی زنها نشسته اند و و در آن تاریکی زیر زمین رخت یا ظرف می شویند... و ندانی از این همه پله چطوری بالا بروی.

 

یزد از یک نظر موزه ابزار عزاداریهای محرم است. سه چهار نخل بزرگ در گوشه و کنار شهر است. در روزگاری که آسمان را شبکه بندی درهم و برهم سیم کشی های برق و تلفن مغشوش نکرده بود، برای حرکت دادن هر یک از آنها دست کمن صد مرد لازم بوده. اما سیم های تمدن در آسمان شهر، پای این نخلها را مدتهاست به زمین کوبیده و اکنون هرکدام گهواره مشبکی می مانند که انگار روزی اسباب بازی غولی بوده و گمان میکنی از وقتی دوران جن و پری ها و افسانه های گرز صدمن رستم تمام شده است از این بازیچه ها نیز دل غول بچه ها را زده اند که در گوشه ای انداخته اند و رفته اند. نخل میدان شاه، نخل میدان امیر چقماق و دیگر نخلها که اسمشان را فراموش کرده ام.

ایرج افشار

زیلوی خوب، بافت میبد و اردکان یزد است. این دو آبادی از امنه قدیم در بافت زیلو شهرت داشته اند. هنوز اکثر زیلوهای ایران در یزد تهیه می شود.

هوای بهار در یزد خوب و دلپذیر است، مشروط بدان که باد تند و گرد وخاک کویری شهر نبارد و هوای آرام و نسیم سبک باشد. به قول مردم یزدی دولاخ نشود.

زیر آسمان کویر- علی اصغر مهاجر

سی و چهل کیلومتر مانده به یزد، از هر طرف که نگاه می کنید خاک کویر دست خورده است. به دان می ماند که هزاران هزار یزدی، در طی هزار سال با آن بیلهای رعب آور خود به جان دشت کویر افتاده اند و در پی گنجینه ای عزیز شب و روز خاکهای را زیر و رو کرده ناد: پشته ها، گودیها، خراشها، بریدگیها، کله قندیها، گرده ماهیها در چند صد کیلومتری مربع از بیابانهای اطراف یزد، استیلای کویر را در هم شکسته و در جبروت آن را پایمال کرده است.

.... شهر یزد به واقع پایتخت کویر است و اگر یزدیان از تفوه به این گفته می پرهیزند از آن روست که عادت به سخنگویی نکرده اند. خاموش و شکیبا به همت بازوان پرطاقت خود مالک الرقاب کویر شده اند.

.... دقت و حوصله دهقان دارالعباده کم از آن مقنی پر کار نیست که ده ساعت تمام در ژرفای چاه کلنگ به توده های شن می کوبد و کوره قنات احداث می کند... تلاش در زیر آفتاب سوزان جزولاینفک فطرت کشاورزان یزد است. درسی که دهقان یزدی در زیر آسمان کویر آموخته است مبارزه با قهر طبیعت است. قهر طبیعت هم با مقایسات روزمره ما آشنا نیست... دهقان یزدی همیشه با قهر طبیعت دست و پنجه نرم کرده است و از سلسله ارزشهای انسانی بیش از دو حلقه آن مفید به حال زندگی خود ندانسته اند: کار و زحمت مستمر- قناعت و کم خوری مدام.

تاجر یزدی چسبنده ترین موجودات کویر است. چسبندگی به میز و دفتر و تجارت و هر چه مظروف این ظرف پنج حرفی به حساب می آید، طبیعت ثانوی او شده است.

فروغ پوریاوری

وقتی به یزد سفر می کنی تنها در پهنه جغرافیا جا به جا نشده ای که در عمق تاریخ، به هزار توهای افسانه خریده ای و تاریخ و افسانه در این شهر کویری چندان به هم آمیخته اند که بازشناختشان ناممکن است. یزد بافتی دیگر، مردمی دیگر و اساسا جنس دیگری دارد. صفا و محبت مردم یزد را در کمتر جایی می تون سراغ کرد.

دکتر پرویز ورجاوند

برای من شهر یزد و آنچه در قالب کالبد معماری و بافت و مسایل مربوط به حیات و روند زندگی این شهر از دیرباز تاکنون مربوط می شود، در مجموع همه نشانه عظمت نسلهای پی در پی است که در کار ساخت و ساز در این سرزمین کهن سال به تلاشی حماسه گونه پرداخته اند. شرایط زیست محیطی یزد با توجه به قرار گرفتن در منطقه ای خشک، کم باران و دارا بودن آفتابی درخشان و در بخش عمده ای از سال سوزان ، برای هر پژوهشگر ژرف اندیش می تواند این پیام را در بر داشته باشد که باشندگان این سرزمین توانسته اند از کهن ایام با برخورداری از خرد چشمگیر خود به گونه ای آگاهانه و اندیشمندانه با این طبیعت به تفاهم برسند و بتوانند در منطقه ای با مشکلات بنیادین زیست محیطی دست به آبادانی بزنند.

بافت شهر یزد و معماری آن چه از نقطه نظر شکل شبکه بندی چه از نظر ایجاد کوچه های سر پوشیده و کوچه های نیمه سر پوشیده که سایه روشنهای مطلوبی در مسیر آنها ایجاد شده، استقرار آب انبارها در میدانگاههای محله ها و در مسیر دو محله با پله های بسیار عمیق، گزینش مصالح ساختمانی مرکب از خشت و کاهگل و سیمگل، کاربرد بادگیرها در گونه های مختلف، از نظر من همه و همه حکایت از وجود فرهنگ توانایی در این سرزمین دارد که به گونه ای پیوسته از زمان بنیانگذاری این شهر به بعد و دست کم تا حدود هفتاد سال پیش، خردمندانه در طرح ریزی و نقش اندازی وگسترش شهر به گونه ای چشمگیر حضور آن را شاهد هستیم.

بر گرفته ازمهرنگار 
[ ۱۳٩٠/٧/۸ ] [ ٩:٢٠ ‎ب.ظ ] [ داریوش ]
  ریشه واژه یزد
 
 

  یزد واژه ای باستانی است که ریشه در یشت یا یزت و یسن به معنای ستایش، نیایش ، پرستش، ایزد و... دارد. به اعتقاد تعدادی از تاریخ نویسان ، دردوره ساسانیان ، به فرمان یزد گرد اول در این محل، شهری به نام یزدان گرد بنا گردیده است. نام یزد از همین عنوان گرفته شده وبه معنای مقدس، فرخنده ودرخور آفرین است.

       مورخان یونانی، شهر کهن وباستانی را ایساتیس خوانده اند که احتمالا بعد از ایجاد شهر کهن         کثه پدید آمده است. پس از ظهور اسلام و گرایش مردم ایران به این آیین ، به یزد لقب دارالعباده داده شد.

 

یزد به معنی پاک و مقدس است و شهر یزد نیز به مفهوم شهر خدا و سرزمین مقدس است. به لحاظ شرایط اقلیمی استان یزد وضعیت کشاورزی در این استان مطلوب نیست و امکان بهره برداری از آب های سطحی در کشاورزی بسیار کم است. شرایط خاص مناطق حاشیه کویر نظیر میزان اندک باران حرکت ماسه های روان ، پدیده کویرزایی مراتع فقیر کمبود منابع تأمین آب موجب شده تا 28 درصد وسعت استان یزد فاقد بهره دهی اقتصادی باشد .

بر گرفته از سفر پدیا

[ ۱۳٩٠/٦/٢٩ ] [ ٩:٠٥ ‎ق.ظ ] [ داریوش ]

جغرافیای تاریخیسرزمین یزد ، صاحب یکی از شکوهمند ترین و درخشان ترین میراث های فرهنگ و تمدن کهن ادوار مختلف تاریخی ایران است . تاریخ سکونت انسان در این خطه ، از هزاره سوم پیش از میلاد فراتر رفته است ، به طوری که در عهد پیشدادیان ، طایفه های در حال کوچ از بلخ به پارس ، این سرزمین را یزدان نامیدند و از آن زمان به بعد ، یزد محل عبادت شد . از مهم ترین مراکز اسکان اولیه در این سرزمین ، به مهرپادین ( مهریز ) فهرشان ، پهره (فهرج)، خورمیش ، ارد ( اردکان) ، شواز ، قلاع موبدان ( میبد ) ، طرنج ، عقدا و اشکدز می توان اشاره کرد . شهر یزد به عنوان محلی پاک و مقدس در رأس همه این آبادی ها قرار داشته است .

یزد به معنای پاک و مقدس و یزدگرد به معنی داده خدایی است . شهر یزد نیز به مفهوم شهر خدا و سرزمین مقدس است . در دوره اسلامی ، شهر یزد را دارالعباده می نامیدند . اهمیت دینی شهر یزد تا پیش از اسلام به حدی بود که از اطراف و اکناف به ویژه در ایام بهار برای عبادت به این مکان سفر می کردند .یزد نگین کویر است و اولین بار نام آن در کنار اسم « چیتر تخمه » یکی از همرزمان داریوش آورده شد . مورخان یونانی ، شهر کهن و باستانی یزد را« ایساتیس » می خواندند . بعدها بر ویرانه های « ایساتیس»،«کثه » به وجود آمد . این شهر ، هسته اولیه شهر کنونی و مرکز حکومتی و اقتصادی در قرون اسلامی بوده است . جغرافی دانان بعد از اسلام ، نام یزد را همراه نام « کثه» ذکر کرده اند .


وضعیت اجتماعی و اقتصادی استان
مهم ترین معادن استان ، آهن ، اورانیوم ، سرب و روی ، انواع سنگ های ساختمانی ، مس ، گچ ، نمک ، خاک چینی (کائولن) خاک سرخ و بنتوفیت (گل سرشوی) است .

صنایع این استان نیز در رشته های ریسندگی ، بافندگی ، مصالح ساختمانی و فلزی از رونق بیشتری برخوردار است . مهم ترین صنایع استان عبارتند از صنایع نساجی و انواع مصالح ساختمانی ، فراورده های نایلونی ، ملامین و پلاستیک سازی ، صنایع غذایی ، شیمیایی ، فلزی ، موکت و فرش ، لوازم بهداشتی ، سیم و کابل ، رنگ سازی ، صنایع برق و الکترونیک ، کولر و یخچال سازی ، مونتاژ رادیو و تلویزیون ، کابل های نوری ، چینی و کاشی سازی ، لاستیک سازی و ساخت ماشین های نساجی . صنایع نساجی استان به خاطر قدمت آن ، دارای اهمیت زیادی است . بافته های یزدی در سراسر ایران و حتی در خارج از ایران طرفداران و مشتریان فراوان دارد .


جاذبه های طبیعی
استان یزد به علت آب وهوای کویری خود درمقایسه بامناطق پرباران وسرسبزایران ازنظر مکان های طبیعی غنای چندانی ندارد . اما نباید این منطقه را عاری از هرگونه جاذبه طبیعی پنداشت .


دره ها و مناطق ییلاقی
عمده ترین و شاید تنها کانون های طبیعی و دیدنی در این استان ، دامنه های شیر کوه است . این ارتفاعات که به موازات شهرهای عمده استان یعنی اردکان ، میبد ، یزد و مهریز ( غیر از بافق ) درفاصله کمی از آن ها امتداد دارند ، جاذبه های طبیعی متنوعی پدید آورده اند که در درجه اول برای مردم استان و بعد از آن برای مسافران ایرانی و خارجی جذاب و دیدنی است . دامنه های شیر کوه اعم از پیشکوه ، میانکوه و پشتکوه که به علت بهره گیری از آب فراوان ناشی از ذوب برف در ارتفاعات ، از پوشش گیاهی خوبی برخوردار است ، به کوشش کشاورزان سخت کوش یزدی به باغستان هایی سرسبز و زیبا تبدیل شده است .


چشمه سارها
چشمه های تامهر و غربالبیز دو چشمه عمده استان هستند که اهمیت و ارزش تفرجگاهی دارند .


غارها
غارهای هر منطقه یک میراث گرانبهای ملی به شمار می رود . عمر غارها به هزاران هزار سال می رسد . در کوه های کهن استان یزد ، غارهای جالب و دیدنی متعددی وجود دارد . این غارها عبارتند از : غار چک و علا در ابرکوه ، غار ابرکوه در ابرکوه ، غار هامانه در هامانه خرانق ها ، غار اسلامیه فراشاه و غار باد معصوم در اسلامیه ، غار نباتی در ندوشن ، غار اشکفت در عقدا ، غار چهار تاقی در یزد و غار ایوب در دهج ، غار دره زنجیر و ده کفتر در یزد و غار هشتاد در مهریز .


جاذبه های کویری
در میان منابع متنوع جهانگردی در ایران ، بی شک کویر از جاذبه ای خاص برخوردار است . خصوصاً اینکه بعضی از کویرهای ایران در نوع خود منحصر به فرد هستند و از جالب ترین مناظر و دیدنی های دنیا محسوب می شوند . این غارها عبارتند از :

1 - کویر اردکان (سیان کوه) که مهم ترین کویر منطقه به شمار می رود و به شکل یک نعل اسب با جهت شمال غربی – جنوب شرقی در شمال اردکان قرار دارد .

2 - کویر ابرقو که یکی از معروف ترین مناطق کویری کشور محسوب می شود به شکل دایره بین دو رشته کوه قرار گرفته و به فاصله کمی از آن کویر تاغستان واقع شده است .

3 - کویر در انجیر که سومین منطقه مهم کویری یزد به شمار می رود .

سایر کویرهای استان عبارت اند از :

1 - کویر هرات و مروست با مساحت تقریبی 500 کیلومتر مربع و نسبتاً مرطوب .

2 - کویر بهشت آباد بین انار و رفسنجان با جهت شمال غربی به جنوب شرقی .

3 - کویر بهادران در جنوب شرق مهریز ، با جهت شمالی غربی به جنوب شرقی .

4 - کویرهای ساغند ، حاجی آباد و زرین آباد نیز از جمله کویرهای استان یزد هستند .

بناها و یادمان های تاریخی

کاروانسراها ( رباط ها )

یزد از روزگاران قدیم از مراکز مهم تجارت ایران بوده و به طور معمول ، همواره گروهی از بازرگانان شهرهای دیگر نیز در این شهر زندگی می کرده اند . همین موقعیت تجاری باعث شد که کاروان سراهای متعددی در منطقه احداث شوند و برخی از آن ها در حال حاضر نیز دیده می شوند .

در استان یزد سه نوع کاروانسرا وجود دارد :

الف ـ کاروانسراهای تاجرنشین یا سرا که جزئی از بافت بازار است و یک فضای تجاری محسوب می شود . مثل کاروان سرای علی آقای شیرازی و کاروان سرای سادات در بازار پنجه علی .

ب ـ کاروانسراهای درون شهری که به عنوان فضاهای اقامتی در محله های مسکونی مجاور بازار واقع شده و بیشتر مورد استفاده ساکنان ابادی های اطراف قرار می گرفته اند ، مانند کاروانسرای بافقی ها ، کاروان سرای ده بالایی ها ، کاروان سرای بندر آبادی ها ، کاروان سرای مشیر و کاروان سرای امیر چخماق .

ج ـ کاروان سراهای بین شهری مثل کاروان سرای خر گوشی در جاده قدیم یزد ـ اصفهان ، کاروان سرای خرانق در جاده یزد ـ خراسان ، کاروان سرای دهشیر در جاده یزد ـ شیراز و رباط زین الدین د رجاده یزد ـ کرمان و رباط میبد در جاده قدیم یزد ـ تهران .

برخی از کاروان سراهای مشهور استان یزد عبارتند از :

1 - رباط ابوالقاسم رشتی 2 - رباط خرگوشی 3 - رباط ساغند 4 - رباط زین الدین

سایر کاروان سراهای استان عبارتند از :

ـ کاروان سرای حوض جعفر و کاروان سرای اله آباد در بخش رباطات مربوط به عصر قاجاریه .

رباط شاهزاده در آبادی خرانق ، بخش رباطات مربوط به عصر قاجاریه .

رباط و برج ارجنان در جاده عقدا به اردکان .

محله ها و خانه های قدیمی

استان یزد و به ویژه شهر یزد چه از دیدگاه معماری ویژه کویر و چه از لحاظ بناهای باستانی مهم و متعدد و با ارزش ، همچون نگینی در کویر مرکزی ایران می درخشد . آثار باستانی آن مجموعه ای بی نظیر از بناهای اسلامی ایرانی است ، بناهایی که غالباً به دوره سلجوقیان تعلق دارند و نشان دهنده معماری زیبای آن زمان هستند . این معماری که از تلفیق کاشی و آجر و گچ بری ، شاهکارهایی به وجود آورده است ، از جهت تنوع و زیبایی یگانه است . ترکیب رنگ خاکی ساختمان ها ، بادگیرها با آبی آسمان کویر و سبزی درختان ، مخصوصاً کاج جاذبه غریبی به این منطقه بخشیده است.از محله های مهم یزد می توان به محله سرجمع ، محله یعقوبی ( معروف به یاقوبی ) محله سر دو راه ، محله باجوردی ، محله میر قطب ، محله مصلی ، محله امامزاده ، محله میدانشاه ( میدان بعثت فعلی ) ، محله چهار منار ، محله دومنار ، محله شش بادگیری ، محله خواجه خضر ، محله دارالشفا ، محله لب خندق ، محله پنبه کاران معروف (به پنبه گلون ) ، محله امیر چخماق ( معروف به میر چخماق ) ، محله قلعه کهنه و .... اشاره کرد.

از خانه های نفیس یزد که هر یک ویژگی هنری ، معماری و تاریخی ویژه ای دارند به شرح زیر می توان نام برد :

خانه علی اکبر قناد ، خانه شیخ هراتی ، خانه مشیر ، خانه حسینیان ، خانه میرزا محمد حسن قزوینی زاده ، خانه پوست فروش ها ، خانه کلاهدوزها ، خانه حاج آقا حسین باغی و خانه بی بی فاطمه تاجر .

در شهرهای تفت ، اردکان ، ابرقو ، بافق ، میبد و مهریز نیز خانه های متعدد و نفیسی وجود دارد ، از جمله :

خانه لاری ها ، خانه حاج کاظم رسولیان ، خانه عرب ها ، خانه ملک التجار ، خانه انصاری و نصیری در یزد ، صولت و آقازاده در ابرکوه ، کلاهدوز در رستاق ، وحشی بافقی در بافق ، اسعدی در ندوشن و ......

میدان های قدیمی

در منطقه یزد به ویژه در مرکز آن ( شهر یزد ) میدان های قدیمی متعددی وجود دارد که مجموعه ای به هم پیوسته از بناهایی همچون مسجد ، بازار ، حمام ، آب انبار و .... را در جوار خود جای داده اند . مهم ترین میدان های قدیمی یزد می توان به میدان خان ، میدان میر چخماق ( امیر چخماق) میدان وقت و ساعت و میدان قیام اشاره کرد .

قلعه های تاریخی

استان یزد ده ها قلعه تاریخی جالب توجه دارد که هر یک از آنها ، رازهای ناگفته تاریخی و سرگذشت دیرین مردم این دیار را در خود نهفته دارند . قلعه هایی همچون شواز در تفت ، خورمیز و سریزد در مهریز ، بارجین و رکن آباد در میبد ، ابراهیم آباد ، زارچ و غرآباد در رستاق ، خویدک ، کافرقلعه و فهرج در بافق و قلعه تاریخی ندوشن از این قبیل قلعه های تاریخی هستند .

بازارهای قدیمی

در یزد دو نوع بازار سرپوشیده که بر اساس اصول معماری و شهرسازی سنتی شکل گرفته است ، وجود دارد :

بازارچه ها معمولاً در مرکز محله های قدیمی شهر قرار گرفته و در جهت پاسخ گویی به نیازهای روزمره مردم طراحی شده اند . به عبارتی ، مقیاس فعالیت آنها محله است . نانوایی ، قصابی ، میوه فروشی . یک یا چند کارگاه کوچک تولیدی ، حسینیه ، مسجد و آب انبار مجموعه یک بازارچه را تشکیل می دهند . بازارچه کوشک نو ، بازارچه شاه ابوالقاسم ( شهاب الدین قاسم طراز ) ، بازارچه غلامعلی خراسانی ، بازارچه هاشم خان ، بازارچه پشت باغ در محله خلف باغ ، بازارچه محله تل نمونه هایی از بازارچه های یزد محسوب می شوند .

بازارهای یزد مجموعه معماری گسترده ای است که در جنوب برج و باروی شهر واقع شده و چندین راسته بازار ، تیمچه ، سرا ، مسجد ، میدان ، حسینیه ، مدرسه ، آب انبار ، لرد ، کاروان سرا و کارگاه تولیدی را در خود جای داده است و در مقیاس منطقه ای و تا حدودی ملی عمل می کند .

سایر جاذبه های معماری استان یزد :

آسیاب ها ، بادگیرها ، ساباط ها و یخچال ها می باشند .

مساجد قدیمی

در استان یزد مسجدهای قدیمی متعددی وجود دارند که هر یک از آنها از نظر تاریخی ، هنری و معماری حائز اهمیت می باشند . این مسجدها شامل مساجد محله ای و مسجدهای جامع هستند . مسجدهای محله ای معمولاً بدون تزئیناتی شاخص هستند ، ولی از نظر طراحی جنبه های قابل توجهی دارند . شیوه ساختمانی آنها معمولاً به صورت تاق و تویزه است و چندتایی هم دارای گنبد خانه ، صحن . گرمخانه و شبستان زمستانی است . از نمونه های خوب مساجد محله ای می توان به مسجد بازارچه فهادان ، مسجد بازارچه محل تل ، مسجد کوشک نو و مساجد پشت باغ ، ساباط ها ، ریک ، بیاق خان ، تبریزیان ، زاویه ، خرمشاه و ... اشاره کرد . مسجدهای جامع بر خلاف مساجد محله ها دارای تزئینات خاص ، معماری ویژه ، وسعت زیاد و قسمت های متعدد هستند . مسجدهای جامع بافق ، مسجد امام ( شاه ولی ) تفت ، مسجد جامع ندوشن ، مسجد جامع میبد و مساجد جامع اردکان ، بندرآباد ، خرانق ، بیداخوید ، و مسجد جامع طرزجان از آن جمله هستند . در اینجا به اسامی تعدادی از مساجد استان اشاره می شود :مسجد جامع کبیر ، مسجد میر چخماق (امیر چخماق ) ، مسجد ملا اسمعیل ، مسجد اهرستان ، مسجد بندر آباد ، مسجد جامع بهاباد ، مسجد جامع عقدا ، مسجد جامع اردکان ، مسجد جامع فیروزآباد ، مسجد آمنه گل ، مسجد جامع ابرقو ، مسجد شاه ولی ، مسجد جامع طرزجان ، مسجد جامع فهرج ، مسجد امام حسن ، مسجد بزرگ پشت باغ ، مسجد جامع خرانق ، مسجد جامع مروست ، مسجد حاجی کامل ، مسجد خونزا ، مسجد زاویه ، مسجد ساباط ، مسجد محله گل کاران و ... .

خانقاه ها

در سراسر استان یزد خانقاه های متعددی وجود داشته که برخی از آن ها هنوز هم سالم و پابر جا هستند و برخی هم از میان رفته اند . خانقاه شیخ تقی الدین دادا ، خانقاه سرریک ، خانقاه کوشک نو ، خانقاه قطریان ، خانقاه شیخ محمد ، خانقاه مجو مرد ، خانقاه میبد ، خانقاه تفت ، خانقاه قهستان ، خانقاه ابرقو ، خانقاه عقدا ، خانقاه شمسیه ، خانقاه بندر آباد و خانقاه بیدا خوید از آن جمله اند .

مکان های مذهبی زردشتیان

از معروف ترین بناهای زردشتیان ، آتشکده یزد است که گفته می شود قدمت آتش آن به 1500 سال می رسد . گرچه قدمت عمارت آن زیاد نیست و به دوران پهلوی اول مربوط می شود .

از دیگر زیارتگاه های مهم زردشتیان ، پیر سبز و چکچکو است که در دامنه کوهی نزدیک اردکان واقع شده است . به قرار معلوم ، قدمت آن ها به صدر اسلام می رسد .از زیارتگاه های دیگر زردشتیان درب مهر است که این نوع زیارتگاه در هر محله زردشتی یافت می شود . این مکان محل اجتماع ریش سفیدان و رفع مشکلات مردم است . درب کهن ، درب مهر نوش و درب مهر دستوران از نمونه های موجود در یزد است .

پیرانگاه نیز از دیگر زیارتگاه های زردشتیان است که تعداد زیادی از آن ها در استان یزد وجود دارد . از معروف ترین آن ها می توان به پیرانگاه سروچم ، پیرشاه و ورهرام ایزد در خرمشاه ، پیر مهر ایزد در آبشاهی ، پیر نارستانه نزدیک دربید ، پیربانو در روستای زرجوی عقدا و پیر نارکی در جنوب یزد اشاره کرد .

گاهنبارخانه که در گویش عامیانه به آن « گنبار خانه » گفته می شود ، محلی است برای برگزاری مراسم داد و دهش و خیرات که نوعی وقف به حساب می آید . گاهنبارخانه مؤبدان در کوچه دبستان دینیاری یکی از معروف ترین آن هاست .

از دیگر آتشکده های معروف استان می توان به زیارتگاه بونوپرس و پیرهشت هم اشاره کرد . آتشکده ( درمهر )

آتشکده های زردشتیان بنا بر مقام اهمیت بر سه دسته است :

آتش دادگاه که در خانه ها افروخته می شود و صورت خانوادگی دارد و مراسم تقدیس ندارد . آتش خانواده را جان خانواده می دانند . آتش دادگاه را نیز موبدان بر پا می داند ، اما افراد عادی نیز می توانند به خدمت آن بپردازند . معمولاً زردشتیان متمکن در خانه های خود آتش دادگاه را شعله ور نگه می دارند .

آتش آدران ( درب مهر ) از آتش دادگاه برتر است و اختصاص به شهر و بلوکات بزرگ دارد .

آتش ورهرام ( بهرام ) اعتبار و اهمیتش از دو آتش فوق به مراتب بیشتر است و پیوسته هم باید افروخته بماند . این آتش به عموم مردم تعلق دارد . اکنون در ایران دو آتش بهرام وجود دارد که یکی در یزد و دیگری در کرمان است . ماهیت آتش ورهرام متشکل است از پانزده آتش گوناگون و آذرخش آسمانی ( یعنی جمعاً شانزده آتش ) که عبارتند از رنگرز ، پادشاه یا فرماندار ، کوزه گر ، آجرپز ، درویش یا صاحبدل ، زرگر ، ضرابخانه ، آهنگر ، اسلحه ساز ، نانوا ، تقطیر ، فرمانده ارتش ، چوپان ، پیشوای دینی ، برق آسمانو مرده سوز .

مکان های تاریخی و دیدنی استان یزد
شهرستان یزد

نام شهر
نام مکان
نام شهر
نام مکان

یزد
غار چهار طاقی
ندوشن
غار نباتی

یزد
خانه عرب ها
یزد
خانه لاری ها

یزد
خانه رسولیان
یزد
خانه مرتاض

یزد
خانه ملک التجار
یزد
خانه کلاهدوزها

یزد
آب انبار سید و صحرا
ندوشن
خانه اسعدی

یزد
آب انبار مسعودی
یزد
آب انبار شش بادگیر

یزد
آب انبار خواجه
یزد
آب انبار حاج علی اکبر

یزد
آب انبار رستم گیو
یزد
آب انبار گلشن

یزد
مدرسه خان
رستاق
آب انبار کشتخوان

یزد
مدرسه ابوالمعالی
یزد
مدرسه ضیائیه ( زندان اسکندر )

یزد
مدرسه حسینیه
یزد
مدرسه شهاب الدین قاسم طراز

یزد
مدرسه میدان قیام
یزد
مدرسه دو منار

یزد
مدرسه کمالیه
یزد
مدرسه عبدالرحیم خان

یزد
مدرسه امام خمینی
یزد
مدرسه ملا اسمعیل

یزد
قلعه زارچ
رستاق
قلعه ابراهیم آباد

ندوشن
قلعه ندوشن
یزد
قلعه عز آباد

جاده قدیم تفت
باغ دولت آباد
رحمت آباد
باغ کلاه فرنگی

یزد
مسجد فرط
رحمت آباد
باغ مشیر

یزد
مسجد چهار منار
جاده قدیم تفت
باغ خان

رستاق
مسجد عز آباد
یزد
مسجد جامع

رستاق
مسجد ریک مجومرد
یزد
مسجد میر چخماق

ندوشن
مسجد جامع ندوشن
یزد
مسجد ملا اسمعیل

ندوشن
مسجد آمنه گل
36 کیلو متری یزد
مسجد بندر آباد

یزد
امامزاده ابوجعفر
یزد
مسجد زاویه

یزد
بقعه سید خلیل
یزد
مسجد ساباط

یزد
بقعه دوازده امام
یزد
مسجد ریگ

یزد
بقعه شاه سید رضا
یزد
مسجد بیاق خانیزد
بقعه شیخ احمد فهادان

منبع:http://www.b.coffeshop.ir/

[ ۱۳٩٠/٦/۱۳ ] [ ۸:٢٠ ‎ب.ظ ] [ داریوش ]
یزد اولین شهر خشتی و دومین شهر تاریخی جهان پس از ایتالیا

یزد اولین شهر خشتی و دومین شهر تاریخی جهان(+عکس)

یزد اولین شهر خشتی و دومین شهر تاریخی جهان بعد از شهر ونیز ایتالیاست. همین دو ویژگی کافی است تا ایرانیان بدانند کشوری به وسعت تاریخ جهان دارند و شهری کویری که می‌توانند...

یزد اولین شهر خشتی و دومین شهر تاریخی جهان بعد از شهر ونیز ایتالیاست. همین دو ویژگی کافی است تا ایرانیان بدانند کشوری به وسعت تاریخ جهان دارند و شهری کویری که می‌توانند خشت به خشت، ریگ به ریگ و لحظه به لحظه تاریخ آن را به رخ جهانیان بکشند.
دومین شهر تاریخی جهان "برترین" جاذبه‌های گردشگری، تاریخی و میراث فرهنگی زیادی دارد که هر کدام از آنها می‌تواند به تنهایی جاذبه ای منحصر به فرد برای بازدید گردشگران و دوستداران میراث فرهنگی و تاریخ ایران و جهان باشد. این شهر به شهر بادگیرها معروف است. به دارالعباده، شهر دوچرخه‌ها، شهر شیرینی، شهر قنات و قنوت و قناعت و شهر آتش و آفتاب.

تاریخ نویسان معتقدند که قدمت یزد به پیش از اسلام می‌رسد. عده ای هم می‌گویند که شاید شهر تاریخی یزد را باید در نقطه دیگری غیر از مکان کنونی آن جستجو کرد. اما با این حال قدمت بسیاری از آثار تاریخی کشف شده در شهر یزد به قرن پنجم هجری باز می‌گردد. در عین حال کشف بناهای دیگری متعلق به قرن‌های دوم و سوم هجری، تردیدها را در تخمین قدمت شهر یزد بیشتر می‌کند. در هر صورت تاریخ سکونت انسان در این خطه از هزاره سوم پیش از میلاد فراتر رفته است، به طوری که در عهد پیشدادیان طایفه‌های در حال کوچ از بلخ به پارس، این سرزمین را یزدان نامیدند و از آن زمان به بعد یزد محل عبادت شد.
یزد را از آن جهت امن ترین شهر می‌دانند که جنگ و بلایای طبیعی تاکنون نتوانسته به آن صدمه ای وارد کند. به همین دلیل است که تاریخ نویسان از آن به عنوان امن‌ترین شهر ایران یاد کرده اند. مارکوپولو جهانگرد ایتالیایی نیز درباره یزد می‌گوید که تجار جاده ابریشم این شهر را به لحاظ امنیت مالی و جانی آن دوست دارند.
 
گسترده ترین بافت تاریخی ایران
یزد اولین شهر خشتی و دومین شهر تاریخی جهان(+عکس)
 
بافت تاریخی شهر یزد با مساحتی در حدود 800 هکتار را می‌توان گسترده ترین و اصولی‌ترین بافت تاریخ ایران دانست که تجربه‌های متفاوتی در زمینه مداخله متولیان امر در شبکه معابر را در خود جای داده است. بافت تاریخی یزد به عنوان دومین بافت خشتی دنیا و دست نخورده ترین بافت تاریخی کشور به شماره 15000 در فهرست ملی ثبت شده است.

نارین قلعه، قدیمی‌ترین بنای خشتی جهان

یزد اولین شهر خشتی و دومین شهر تاریخی جهان(+عکس)
 
قدیمی‌ترین بنای ساخته شده از خشت در دنیا نارین قلعه یا کهندژ نام دارد که در شهر باستانی میبد بر فراز تپه ای بلند بنا شده و بر تمامی ‌‌شهر میبد و پیرامون آن دید دارد. تاکنون کشوری ادعا نکرده است که بنایی قدیمی‌تر از کهندژ دارد.
کهندژ نام دژهای کهنی است که در آغاز پیدایش شهرها بنا شده اند. این دژها در دوره پیش از اسلام و بیشتر در دوران ماد، هخامنشی و اشکانی ساخته شده و بناهایی تک و پر تراکم بودند که بر فراز تپه‌های طبیعی یا مصنوعی می‌ساختند.

طولانی ترین قنات ایران
 
یزد اولین شهر خشتی و دومین شهر تاریخی جهان(+عکس)
 
طولانی ترین قنات ایران به نام "قنات زارچ" با طول صد کیلومتر در استان یزد قرار دارد. این قنات یکی از کهن ترین قنات‌های ایران به شمار می‌آید که سابقه ای بیش از سه هزار سال دارد. طول کوره قنات زارچ بیش از 71 کیلومتر بوده و تعداد چاه‌های آن دو هزار و 115 حلقه شمارش شده است.
 
مسن ترین درخت جهان
 
یزد اولین شهر خشتی و دومین شهر تاریخی جهان(+عکس)
 
سرو چهار هزار ساله ابرکوه را می‌توان مسن ترین موجود زنده جهان نامید. هر چند که گفته می‌شود در کشور سوئد نیز درحتی وجود دارد که از سرو ابرکوه قدیمی‌تر است اما اکنون از درخت پیر سوئد تنها ریشه‌های آن باقی مانده در حالی که سرو کهنسال شهرستان ابرکوه با 25 متر ارتفاع 18 متر محیط و 5.11 متر اندازه دور تنه در قلب ایران زنده و سبز است و آرام آرام زندگی می‌کند.
 
بلندترین بادگیر جهان
 
یزد اولین شهر خشتی و دومین شهر تاریخی جهان(+عکس)
 
بلندترین و منحصر بفرد ترین بادگیرهای جهان را تنها می‌توان در استان یزد پیدا کرد. بادگیر باغ دولت آباد یزد در شمار زیباترین بادگیرهای دوره زندیه و قاجاریه با قدمتی 270 ساله به عنوان بلندترین بادگیر جهان به حساب می‌آید. این بادگیر که نمونه ای از معماری دوره زندیه را داراست در سال 1160 هـ.ق توسط محمدتقی خان یزدی مشهور به خان بزرگ سرسلسله خوانین یزد ساخته شد.
این بادگیر ارتفاعی به طول 33 متر و 80 سانتی متر دارد و از خصوصیات بارزش هشت ضلعی بودن آن است که باعث می‌شود باد در هر جهت به راحتی و به سرعت به قسمت زیرین آن هدایت شود و پس از برخورد به سطح آب حوضچه زیر بادگیر، هوای خنکی در داخل آن ایجاد کند.
در کنار این بادگیر باغی شامل سه عمارت هشتی و سردر و تالار آینه نیز موجود است که بهشت آیین خوانده می‌شود و دارای نقوش اسلیمی ‌است. این باغ مدتها محل اقامت کریم خان زند در یزد بود و از نظر طراحی در شمار زیباترین باغ‌های دوره زندیه و قاجاریه محسوب می‌شود.
 
قدیمی‌ترین میدان ساعت شهری در ایران
 
یزد اولین شهر خشتی و دومین شهر تاریخی جهان(+عکس)
قدیمی‌ترین ساعت شهری ایران در میدان وقت الساعت یزد نصب شده است. این ساعت آفتابی به استناد کتاب جامع مفیدی نخستین ساعت شهری است که فردی به نام ابوبکر ساعت ساز یزدی آن را در سال 725 هجری قمری در مدرسه رکنیه در جوار مسجد جامع یزد نصب کرد. این مکان بعدها به نام میدان وقت الساعت شهرت یافت.
 
قدیمی‌ترین نخل چوبی ایران
یزد اولین شهر خشتی و دومین شهر تاریخی جهان(+عکس)
نخل چوبی میدان امیر چخماق به عنوان قدیمی‌ترین نخل چوبی ایران با 450 سال عمر متعلق به عصر صفوی و به نخل حیدری‌ها معروف است. بلندی این نخل 8.5 متر و اضلاع آن نیز 8.5 در 8.5 متر است.
این نخل مجموعه مشبکی از چوبهای تراشیده شده با گره چینی‌ها و تیرهای بزرگ است که تقریبا به شکل درخت سرو (نماد آزادگی) ساخته شده است. اما بزرگترین نخل ایران نیز با همین ویژگی‌ها در شهرستان زارچ قرار دارد.
یزدی‌ها رسم دارند که در ایام سوگواری امام حسین(ع) مراسم نخل گردانی اجرا کنند. این نخل توسط 150 نفر در میان مردم گردانده می‌شود تا مراسم ویژه آن نمادی باشد برای آزادگی و مظلومیت امام سوم شیعیان.
 
قدیمی‌ترین مسجد ایران
یزد اولین شهر خشتی و دومین شهر تاریخی جهان(+عکس)
 
ساخت مسجد جامع فهرج واقع در 30 کیلومتری شهر یزد، به نیمه اول قرن اول هجری برمی‌گردد. این مسجد، تنها مسجد جهان اسلام است که ساختمان آن از ابتدا تاکنون هیچ تغییری نکرده است. اگرچه در میان باستان شناسان اختلاف نظر وجود دارد اما ظاهرا مسجد جامع فهرج قدیمی‌ترین مسجد ایران است. مسجد جامع فهرج کماکان زنده و پویا بوده و در آن نماز جماعت برپا می‌کنند.
 
بلندترین مناره‌های جهان
 
یزد اولین شهر خشتی و دومین شهر تاریخی جهان(+عکس)

مسجد جامع کبیر یزد یکی از شاهکارهای معماری و تاریخی جهان به شمار می‌رود و به جرات می‌توان گفت دارای بلندترین مناره‌های جهان است. بنای این مسجد با عظمت قرنهاست که از فراسوی تاریخ تمدن این سرزمین می‌درخشد به نحوی که در کتب تاریخی یزد آمده است: "مسجد را بر جای آتشگاه ساسانی ساخته اند و سنگ بنای آن توسط علاء الدوله گرشاسب نهاده شده است". مسجد جامع قدیم در قرن ششم هجری قمری و به دستور گرشاسب از نوادگان "علاء الدوله کالنجار" ساخته شد و بنای اصلی مسجد کنونی از آثار "سید رکن الدین محمد قاضی" است.
دو مناره مسجد که ارتفاع تقریبی آن از کف تا نوک به بیش از 52 متر می‌رسد، دارای قطری در حدود هشت متر است که در دوره صفوی به بنا افزوده شده اما در سال 1313 هجری شمسی فرو ریخت و دوباره تجدید بنا شد. بلندای این مناره‌ها و اینکه کاشی کاری منحصر به فردی حتی در اوج مناره‌ها انجام شده، تعجب همگان را بر می‌انگیزد زیرا این مناره‌ها هرچه به سمت بالا رفته باریکتر شده و تنها یکی از آنها دارای پلکان است از اینرو ظرافت کاشی کاری در این ارتفاع به واقع قابل تحسین است.

بیشترین تعداد دخمه‌ها در یزد
 
دخمه

دخمه محلی است که زرتشتیان، مردگان را بر طبق آداب دینی در آن می‌نهادند اما از وقتی که به دفن کردن در گورستان پرداخته اند، استفاده از دخمه متروک شده است. بیشترین این دخمه‌ها در یزد قرار دارد چون در این شهر زرتشتیان زیادی زندگی می‌کردند. دخمه قدیمی ‌یزد حدود سی سال است که دیگر مورد استفاده نیست، دخمه مانکجی لیمجی ‌هاتریا، دخمه چم تفت، دخمه شریف آباد اردکان، دخمه ترک آباد اردکان تنها نام تعدادی از دخمه‌های زیاد موجود در یزد است. سرپرستی این دخمه‌ها را انجمن زرتشتیان بر عهده دارد.
 

تنها آب انبار شش بادگیری جهان
 
یزد اولین شهر خشتی و دومین شهر تاریخی جهان(+عکس)

آب انبار شش بادگیر یزد به دلیل دارا بودن شش بادگیر به این نام معروف شده و تنها آب انبار شش بادگیر جهان است. سه بادگیر آن از ابتدا ساخته شده بود و سه بادگیر دیگر بعدها به آن اضافه شده است، با کمی‌ دقت در شکل بادگیرها تفاوت سه بادگیر قدیمی ‌با دیگر بادگیرهای آن را می‌توان مشاهده کرد. شش بادگیر آب انبار با توجه به شرایط اقلیمی ‌و جهت باد در این منطقه به شکل هشت وجهی هستند. شهر یزد همچنین دارای تنها آب انبار هفت بادگیری جهان با دو مخزن است که در روستای عصر آباد قرار دارد.
 
تنها کاروانسرای دایره ای در ایران
 
یزد اولین شهر خشتی و دومین شهر تاریخی جهان(+عکس)

غیر از همه جاذبه‌های منحصر به فردی که در شهر یزد وجود دارد، می‌توان تنهاترین کاروانسرای دایره شکل ایران را هم در شهرستان مهریز در مسیر یزد به کرمان مشاهده کرد. کاروانسرای زین الدین یکی از 99 کاروانسرایی است که شاه عباس در ایران ساخته با این تفاوت که معماری آن دایره ای است. اکنون از این کاروانسرا به عنوان یک اقامتگاه سنتی و جاذبه گردشگری یاد می‌شود. می‌گویند که اقامت در این کاروانسرای 400 ساله و دیدن آسمان پر ستاره اش امری است که با آن تجربه سفر به یزد، تاریخی‌ترین شهر جهان کامل می‌شود!
 
تصاویری دیگر از مکان‌های دیدنی شهر یزد  
 
یزد
 
یزد
 
یزد
 
یزد
 
یزد
 
یزد اولین شهر خشتی و دومین شهر تاریخی جهان(+عکس)
 
یزد
 
یزد

 

[ ۱۳٩٠/٦/۱٢ ] [ ٧:۱٩ ‎ب.ظ ] [ داریوش ]

 

 

ابتذا واژه یزد با ایزد و یزدان هم‌ریشه است و معنی آن پاک و مقدس، در خور تحسین، و آفریننده خوبی‌هاست. این شهر به اسامی "دارالعباده" یا "کثه" مشهور بوده است ،تاریخ سکونت انسان در این خطه، از هزاره سوم پیش از میلاد فراتر رفته است ،این منطقه به‌واسطه دور بودن از پایتخت‌های مهم و مراکز قدرت اداری و دیوانی، از لشکرکشی‌ها و ویرانی‌ها کمتر آسیب دیده و از این‌رو بافت سنتی آن تا حدی حفظ شده است . دوران طلایی و شکوفایی یزد در زمان آل‌بویه و اتابکان بود. در این دوره مسجدها، مدارس، و کتابخانه‌هایی در یزد احداث شد .

یزد مرکز زرتشتیان جهان است. حضور مؤسسات فرهنگی و اجتماعی پیروان این دین در آن کاملا محسوس بوده است و بخش مهمی از هویت این شهر را تشکیل می‌دهد.

سپس اردکان از دو کلمه "ارد" و"کان" تشکیل شده که ارد به معنی مقدس وکان به معنی معدن می‌باشد. اما در جامع مفیدی ارد را به کسر الف به معنی دور معنی کرده و نوشته است چون اطراف اردکان معادن زیاد وجود دارد، در نزد مردم این منطقه به اردکان معروف شده است. ممکن است بانیان اردکان نیز زرتشتیان بوده باشند. در این صورت احتمال می رود نام اردکان از کلمه "ارتاکان" به معنی راستی و درستی آمده باشد که در آیین زرتشتی یکی از ایزدان است.

اردکان از دیر باز محل سکونت زرتشتیان نیز بوده و هم اکنون چندین خانوار زرتشتی در شریف آباد اردکان ساکن می باشند و دارای در مهر شریف آباد ،پیر شاه آذر خروه ،پیر دادار اورمزد،پیر شاه فریدون ،پیر شاه تشتر ایزدوپیر شاه اشتاد ایزدهستند. همچنین درکوههای اطراف این شهر پرستشگاههای زرتشتیان وجود دارند که از معروفترین آنها می توان پیر سبز یاچک چک را نام برد که از بزرگترین پرستشگاههای زرتشتیان در جهان محسوب می شود. پیر پارس بانو وپیر هریشت که همه ساله زرتشتیان زیادی را از سراسر جهان، برای انجام مراسم خاص در اوایل تیر ماه، پذیرا می باشد.

این شهر کویری بدلیل دارا بودن معادن زیاد در نزد ایران دوستان به "بهشت معادن" نیز مشهور گردیده است که از جمله این معادن می توان به معدن اورانیم، معدن سنگ آهن چادرملو، معدن باریت، سرب، روی، طلا، تنگستن و سیلیس اشاره کرد. در حوزه شهرستان اردکان در حال حاضر شصت معدن فعال می باشد.

مسیر ونقشه شریف آباد, یزد, ایران

[ ۱۳٩٠/۳/۳ ] [ ٦:۱٩ ‎ب.ظ ] [ داریوش ]

در دل کویر مرکزی ایران شهری قرار دارد که به اعتراف بسیاری از هنرمندان جهان در معماری بی‌نظیر است و به دلیل استعداد خدادادی و خلاقیت مردم این منطقه از گذشته‌های دور تاکنون در زمینه معماری، نخستین شهر خشت خام جهان و دومین شهر تاریخی دنیا نام گرفته است.


این شهر که در روزهای پایانی زمستان هوایی کاملا بهاری و رو به گرمی‌ دارد و این گرمای لطیف به لطف حضور مهمانان نوروزی است و اینگونه شهر خشتی جهان از مهمانان نوروزی خود استقبال می‌کند. شهر یزد جاذبه‌های بی‌شماری برای گردشگران دارد که در فصل بهار این جاذبه‌ها به ویژه در بخش جاذبه‌های طبیعی خودنمایی بیشتری می‌کنند.
در این گزارش به آثار مشهور تاریخی، گردشگری، صنایع دستی و سوغات استان یزد پرداخته می‌شود تا از این رهگذر مردم مناطق مختلف کشورمان با این استان بیش از پیش آشنا شوند و برای گذران تعطیلات خود در این استان منحصر‌ به ‌فرد برنامه‌ریزی کنند. شهر یزد علاوه بر جذب گردشگران می‌تواند مکان مناسبی برای اکوتوریسم نیز باشد. وجود دست نوشته‌های سنگی یافت شده در شیرکوه، سنگ نگاره‌های کوه ارنان و سفال‌های نقش‌دار کشف شده در نارین قلعه، خانه‌های باستانی و آثار معماری و شهرسازی همچنین وجود آیین‌های کهن همچون آیین مهرپرستی و نیایش آناهیتا و علاوه بر آن وجود کویر هرات و مروست وجود جنگل زاگرسی منحصر به‌فرد همچنین وجود غارهای طبیعی مانند غار خانه خدا و شگفت بابا زاهد همه و همه یادگارهایی از گذشته است که به رغم خشکی و بی‌آبی در این دیار دیده می‌شود.
سکنی‌گزینی در این دیار به بیش از 3 هزار سال پیش در نقاطی همچون مهرپادین (مهریز)، فهرشان، پهره (فهرج)، خورمیش (خورمیز)، اردکه (اردکان)، قلاع موبدان (میبد)، شواز باز می‌گردد و نقش این منطقه نقش مرزبانی ایالت‌ها و نگهبانی راه‌های متعدد منتهی به ایران بوده است. نام یزد از ریشه یسن، یشت یا یزش به معنای ستایش و نیایش در فارسی میانه گرفته شده است و تاکنون القابی چون دارالعباده، یزدان و سرزمین مقدس را به خود گرفته است.
تعداد آثار تارخی یزد که تاکنون به ثبت رسیده است به بیش از یک‌هزار و 500 اثر می‌رسد که از آن جمله می‌توان به آثار داخل شهر یزد همچون آتشکده و دخمه زرتشتیان، خانه لاری‌ها، خانه ملک‌التجار، حمام خان، آب انبار شش بادگیری، مدرسه ضیائیه، باغ دولت آباد، مسجد جامع کبیر، امیرچخماق، برج ساعت، برج و بارو، میدان مارکار، بافت قدیمی‌یزد و مسجد ریگ اشاره کرد. همچنین، پیر سبز چک‌چک در اردکان، باغ گلشن طبس، رباط در ساغند، سرو کهن ابرکوه، کوه عقاب تفت از دیگر آثار دیدنی و تاریخی یزد به شمار می‌رود.
* آثار تاریخی شهر یزد:
آتشکده زرتشتیان یزد یکی از اماکن مربوط به زرتشتیان است که با توجه به اینکه جمعیت زیادی از زرتشتیان در این استان زندگی می‌کنند ساختمانی مشجر در این مکان ساخته شده و آتشی در این ساختمان روشن است که برای زرتشتیان مقدس است و در همه حال باید این آتش روشن نگه داشته شود. آتش این مکان که قدمت آن به یک‌هزار و 500 سال می‌رسد در محفظه‌ای بلندتر از سطح زمین در اتاقی دور از تابش خورشید قرار گرفته و اطراف آن اتاق‌هایی برای نیایش ساخته و طراحی شده است.
دخمه زرتشتیان یزد در انتهای جنوبی شهر یزد در حوالی منطقه صفائیه قرار دارد که یکی از این دخمه‌ها که قدیمی‌تر است با نام هانچکی هاتریا (فردی زرتشتی و هندی الاصل) نام گرفته است و دیگری به نام دخمه گلستان معروف است. در وسط این دو دخمه چاله‌ای سنگی وجود دارد که زرتشتیان در گذشته مردگان خود را در درون آن می‌انداختند. دخمه گلستان دارای قطر 25 متر و ارتفاع دیوار از سطح تپه شش متر است و دخمه هانچکی نیز دارای قطر 15 متر است. دخمه در فرهنگ فارسی به معنای گورخانه است.
خانه لاری‌ها در سال 1286 قمری ساخته شده و مالک آن حاج محمد ابراهیم لاری بوده است که درها، پنجره‌ها، ارسی‌ها و اتاق‌های نقاشی شده و آئینه کاری آن از نمونه‌های برجسته خانه‌های اعیانی قرن سیزدهم بوده است. مساحت این بنا حدود یک‌هزار و 700 متر و زیربنایی معادل 1200 مترمربع است، این خانه در مرکز شهر یزد واقع شده است.
خانه ملک‌التجار یزد حدود 120 سال قدمت دارد و در داخل یکی از بازارهای مهم شهر ساخته شده و متعلق به ملک التجار است و مدخل خانه به روش روزگار خود از کوچه‌ای باریک و دراز با دیوارهایی بسیار بلند است. نقاشی اتاق‌های این خانه با نقاشی‌های عمارت نارنجستان شیراز همسان است و هم‌اکنون به مهمانسرای سنتی تبدیل شده است.
حمام خان که به گرمخانه نور نیز مشهور است در سال 1212 هجری قمری ساخته شده است. تزئینات این حمام بسیار ساده است و مهم‌ترین تزئین این بنا در بخش شاه‌نشین آن است. مساحت این حمام یک‌هزار و 170 مترمربع و زیربنای آن 900 مترمربع است. انبار شش بادگیری یزد 180 سال پیش در دوره قاجاریه ساخته شده است. از ویژگی‌های مهم این اثر دو دهانه بودن این آب انبار است که دارای تزئینات مقرنس کاری است.
این بنا دارای 55 پله ورودی در قسمت جنوبی است که بین پله 25 و 26 از بالا یک هشتی با سنگ فرش آجری قرار دارد. با توجه به کویری بودن یزد و ارزش آب، اهمیت آب انبار به شدت احساس می‌شود و این شهر دارای 75 آب انبار است. مدرسه ضیائیه یزد که به زندان اسکندر نیز مشهور است متعلق به قرن 631 هجری قمری است. بانی آن شرف‌الدین علی رضی است. این مدرسه در محله فهادان و در مجاورت بقعه دوازده امام یزد قرار گرفته است در حیاط این مدرسه چاهی با قطر دو متر وجود دارد که به فضایی سرداب مانند با عمق حدود پنج متر منتهی می‌شود.
این بنا در ابتدا به وسیله اسکندر مقدونی با کاربری زندان بنا شده و بعدها به عنوان مدرسه مورد استفاده قرار گرفته است. باغ دولت‌آباد یکی از باغ‌های معروف یزد است که در دوره زندیه ساخته شده است و از قناتی یه همین نام برای آبیاری اشجار درخت استفاده می‌شود و جریان آب در باغ شاکله طراحی آن است. عمارت سر در جنوبی، شترخان و اصطبل، عمارت حرمسرا، عمارت هشتی و بادگیر، آشپزخانه، عمارت بهشت آیین، عمارت تالار آئینه، سردر اصلی و آب انبار دو دهانه عناصر متشکله این مجموعه است و عمارت هشتی و بادگیر جالب‌ترین بنای این مجموعه است که تلفیق جریان آب و هوا را به بهترین شکل ایجاد کرده است. بادگیر باغ دولت آباد با 33 متر بلندی از سطح زمین شاهکار مهندسی و نشانه نبوغ معماران یزدی است.
مسجد جامع کبیر یزد یکی از با ارزش‌ترین میراث‌های تاریخی هنری و گنجینه‌ای از معماری اسلامی‌است که قدرت و استواری، کاشی‌کاری‌های نفیس و جالب و سر در بلند آن از امتیازات هنری و معماری این مسجد است. مجموعه امیرچخماق شامل تکیه، میدان، حمام، کاروانسرا، خانقاه، قنادخانه، چاه آب سرد و مسجد است که در دوره تیموریان توسط امیر جلال‌الدین چخماق شامی‌با کمک همسرش ستی‌فاطمه بنا نهاده شده است.
شبکه‌های ظریف از کاشی‌های معرق بیرونی گنبد، سنگ نصب شده در کریاس مسجد به طرف میدان، محراب صفه اصلی با تاق نمای مقرنس کاری و... مسجد امیرچخماق از ویژگی‌های خاص این مسجد است که موجب شده از نظر زیبایی بعد از مسجد جامع پرجاذبه‌ترین مسجد یزد باشد. این بنا هر ساله از پربازدیدترین بناهای تاریخی استان یزد از سوی گردشگران و به شکلی نماد استان یزد است.
* روستاهای تاریخی یزد:
در استان یزد روستاهی تاریخی با قدمت چند هزار ساله وجود دارد که تاکنون بافت تاریخی خود را حفظ کرده اند. آثار دیدنی برخی از این روستاها به این شرح است: مجموعه باستانی شامل مسجد، خانقاه و امامزاده بندرآباد در روستای بندرآباد که در 36 کیلومتری شهر یزد واقع شده و در تاریخ افسانه‌ای یزد آن را به "بندار " از امرای پادشاهان عجم نسبت داده‌اند. سنگ‌های قبرستان، قدمگاه و مسجد توران پشت از روستاهای یزد است که آن را به توراندخت ساسانی نسبت داده‌اند.
امامزاده، دروازه قدیم، مسجد جامع و مسجد چادک نیز از آثار تاریخی روستای هفتادر است که بنای آن را به قباد ساسانی نسبت داده‌اند. اسم اولیه این روستا به دلیل انتقال آتش از هفت آتشکده بزرگ به آتشکده تازه ساخت این روستا در دوران ساسانی هفت آذر نام داشت و با گذر زمان به هفتادر تغییر نام داد. زرجوع از دیگر روستاهای قدیمی‌این استان است که در نزدیکی عقدا از توابع اردکان واقع شده و زیارتگاه پارس بانو دختر یزدگرد از بانوان زرتشتی در این آبادی قرار دارد. زرتشتیان سراسر دنیا همه ساله اول تا پنجم دی‌ماه برای زیارت پارس بانو به این روستا می‌آیند.
قدمت قلعه و برج و باروی روستای خرانق نیز به زمان ساسانیان می‌رسد. این روستا در گزارش به جا مانده از هیربدان زرتشتی در سال 24 هجری شمسی به عنوان قدیمی‌ترین روستای آن زمان معرفی شده است و قدمت این روستا در کتاب جامع مفیدی، 4 هزار سال عنوان شده است و آثار باستانی آن عبارت است از قلعه، مشهدک، مقبره بابا خادم، کاروانسرا، مسجد جامع و منارجنبان. بیداخوید، خورمیز، عقدا، مهرشهر، ندوشن، فهرج و ... از دیگر روستاهای دارای آثار تاریخی این استان است.
در این استان تاکنون 21 منطقه نمونه گردشگری شناسایی شده است که روستاهای اسلامیه، بنادکوک سادات، ده بالا و منطقه گردشگری عقابکوه از توابع تفت، هرفته از توابع مهریز، هفتهر ندوشن، فهرج یزد، اسفندآباد ابرکوه، بندرآباد صدوق، بیده و بفروئیه میبد و... از آن جمله‌اند.
* باغ‌های استان یزد:
استان یزد فاقد رودخانه دائمی‌است اما با وجود کمبود آب و قرار گرفتن در دل کویر، این استان دارای باغ‌ها و بستان‌های زیبایی است که در نوع خود بی‌نظیرند و با توجه به شرایط ویژه منطقه کویری از طراحی، کشت و آبیاری خاصی برخوردارند. از جمله این باغ‌ها می‌توان به باغ دولت‌آباد، باغ ملی نقی‌خان در تفت، باغ مشیر، باغ کلاه فرنگی رحمت آباد، باغ اولیاء، باغ محمودیه در نعیم‌آباد، باغ خان در جاده تفت، باغ سرآسیابو، باغ مرشد در محل تل اشاره کرد. بنا و عمارت موجود در این باغ‌ها خود به تنهایی جاذبه یک اثر دیدنی را دارد. رودخانه "تامهر " مهریز نیز از چشمه‌هایی است که از ابتدای سال تا مهرماه هر سال آب دارد، همچنین "غربالبیز " نیز چشمه‌ای در مهریز است که به مناطق اطراف خود طراوت و شادابی خاصی بخشیده است.
* صنایع دستی و سوغات یزد
مهم‌ترین صنایع دستی استان عبارتند از قالی، قالیچه، گلیم، مخمل زری، چادرشب، دستمال، مرس ریزه جیم، قناویز، احرامی، شمد، ترمه، چرده، زیلو، روفرشی، کرباس، بقچه، لنگ، کیسه حمام، خورجین، پتو، سفال، سرامیک، حصیر، کاشی و گیوه که در میان صنایع دستی استان یزد، قالی بافی، ترمه بافی، زیلوبافی، ساخت سفال و سرامیک و کاشی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. شیرینی‌های سنتی یزد از جمله باقلوا، قطاب، لوز نارگیل، لوز بادام، لوز پسته، پشمک، نان برنجی، نان بادامی، سوهان آردی و حاجی بادام نیز از سوغات این استان به شمار می‌رود.
ارده، شیره، روغن کنجد، فالوده یزدی، قند و نبات معروف یزد، عرقیات گیاهی، کیک یزدی و... نیز از انواع دیگر خوراکی‌های یزدی است که می‌تواند به عنوان یک سوغات نیز معرفی شوند.
* رستوران‌ها و مراکز اقامتی یزد
رستوران‌های سنتی یزد شامل رستوران سنتی حنای یزد واقع در خیابان کاشانی، رستوران حمام خان واقع در خیابان قیام، رستوران مظفر واقع در خیابان مطهری، رستوران سور در بلوار امامزاده جعفر، رستوران سنتی یزد در بلوار امامزاده و رستوران باغ مرشد و شبستان محسنی در بلوار بسیج در شهر یزد و رستوران شاه عباسی در میبد، باغ رستوران مشیر، سفره‌خانه سنتی ابوالمعالی و ده‌ها سفره‌خانه سنتی دیگر از جمله مراکزی است که علاوه بر برخورداری از امکانات پذیرایی، فضایی منحصر به‌فرد از معماری یزدی را به نمایش گذاشته‌اند.
رئیس میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد در گفتگو با خبرنگار فارس در یزد با اشاره به مراکز اقامتی موجود در استان یزد اظهار داشت: هم‌اکنون 42 هتل با هزار و 110 اتاق، 10 مهمان‌پذیر با 166 اتاق و 404 تخت، شش پانسیون با 30 اتاق و 120 تخت، 241 خانه استیجاری با 720 تخت و در مجموع 2 هزار و 306 هتل با 3 هزار و 881 تخت در استان یزد وجود دارد که به مسافران و گردشگران استان یزد در فصول مختلف سال سرویس‌دهی می‌کنند.
عزیزالله سیفی افزود: قبل از انقلاب تنها سه هتل در استان یزد وجود داشت که این رقم پس از پیروزی انقلاب اسلامی‌تا سال 74 به 22 واحد رسید و از آن سال تاکنون نیز شاهد افزایش هتل‌های استان یزد به 41 هتل بوده‌ایم. وی همچنین همچنین با اشاره به تعداد موزه‌های فعال در استان یزد خاطرنشان کرد: تا سال 84 در مجموع 14 موزه در استان وجود داشت که این تعداد هم‌اکنون به 19 موزه رسیده و 9 موزه دیگر نیز در دست ساخت و اجراست.
سیفی از جمله این موزه‌ها به موزه آئینه و روشنایی، موزه زیلو و پلاس میبد، موزه مردم شناسی ابرکوه، موزه مردم شناسی مهریز، موزه رجال اردکان، موزه سفال و سرامیک میبد و موزه مردم شناسی تفت اشاره کرد و افزود: موزه آب، موزه مردم شناسی اردکان، موزه اسناد و نسخ خطی میرزا محمد کاظمینی، موزه مردم شناسی میبد، موزه وزیری، موزه سکه و مردم شناسی حیدرزاده، موزه علوم یزد، موزه تاریخ طبیعی مرکز مطالعات زیست محیطی و موزه پست میبد از دیگر موزه‌های استان یزد به شمار می‌روند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه استان یزد سالانه به طور میانگین 3 میلیون گردشگر دارد، خاطرنشان کرد: با معرفی استان یزد از طریق رسانه‌های مختلف هر سال شاهد افزایش تعداد گردشگران به این استان هستیم. سیفی اظهار امیدواری کرد: امسال نیز شاهد حضور پرشور مردم همه مناطق استان کشورمان در یزد و میزبان شایسته‌ای برای آنها باشیم.
استان یزد علاوه بر تمامی‌موارد یاد شده بیش از 6 هزار و 500 اثر تاریخی و جاذبه گردشگری و طبیعی دارد که تنها هزار و 500 اثر آن در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است به همین دلیل حضور در این استان که نام آن کویری بی‌آب و علف را در بسیاری از اذهان ترسیم می‌کند اما واقعیت چیز دیگری است، خالی از لطف نیست.

با سپاس از سایتhttp://www.shasa.ir

[ ۱۳٩٠/۳/۳ ] [ ٤:۱٦ ‎ب.ظ ] [ داریوش ]

شهر «ترین» های ایران

شهر «ترین» های ایران

ایران سرای من

یزد اولین شهر خشتی و دومین شهر تاریخی جهان بعد از شهر ونیز ایتالیاست.

یزد اولین شهر خشتی و دومین شهر تاریخی جهان بعد از شهر ونیز ایتالیاست. همین دو ویژگی کافی است تا ایرانیان بدانند کشوری به وسعت تاریخ جهان دارند و شهری کویری که می توانند خشت به خشت، ریگ به ریگ و لحظه به لحظه تاریخ آن را به رخ جهانیان بکشند.

دومین شهر تاریخی جهان «برترین» جاذبه های گردشگری، تاریخی و میراث فرهنگی زیادی دارد که هر کدام از آنها می تواند به تنهایی جاذبه ای منحصر به فرد برای بازدید گردشگران و دوستداران میراث فرهنگی و تاریخ ایران و جهان باشد.

 

این شهر به شهر بادگیرها معروف است. به دارالعباده، شهر دوچرخه‌ها، شهر شیرینی، شهر قنات و قنوت و قناعت و شهر آتش و آفتاب.

تاریخ نویسان معتقدند که قدمت یزد به پیش از اسلام می رسد. عده ای هم می گویند که شاید شهر تاریخی یزد را باید در نقطه دیگری غیر از مکان کنونی آن جستجو کرد. اما با این حال قدمت بسیاری از آثار تاریخی کشف شده در شهر یزد به قرن پنجم هجری باز می گردد. در عین حال کشف بناهای دیگری متعلق به قرن های دوم و سوم هجری، تردیدها را در تخمین قدمت شهر یزد بیشتر می کند.

 

در هر صورت تاریخ سکونت انسان در این خطه از هزاره سوم پیش از میلاد فراتر رفته است، به طوری که در عهد پیشدادیان طایفه های در حال کوچ از بلخ به پارس، این سرزمین را یزدان نامیدند و از آن زمان به بعد یزد محل عبادت شد.

یزد را از آن جهت امن ترین شهر می دانند که جنگ و بلایای طبیعی تا کنون نتوانسته به آن صدمه ای وارد کند. به همین دلیل است که تاریخ نویسان از آن به عنوان امن ترین شهر ایران یاد کرده اند. مارکوپولو جهانگرد ایتالیایی نیز درباره یزد می گوید که تجار جاده ابریشم این شهر را به لحاظ امنیت مالی و جانی آن دوست دارند.

 

گسترده ترین بافت تاریخی ایران

بافت تاریخی شهر یزد با مساحتی در حدود 800 هکتار را می توان گسترده ترین و اصولی ترین بافت تاریخ ایران دانست که تجربه های متفاوتی در زمینه مداخله متولیان امر در شبکه معابر را در خود جای داده است.

بافت تاریخی یزد به عنوان دومین بافت خشتی دنیا و دست نخورده ترین بافت تاریخی کشور به شماره 15000 در فهرست ملی ثبت شده است.

 

نارین قلعه، قدیمی‌ترین بنای خشتی جهان

قدیمی ترین بنای ساخته شده از خشت در دنیا نارین قلعه یا کهندژ نام دارد که در شهر باستانی میبد بر فراز تپه ای بلند بنا شده و بر تمامی ‌شهر میبد و پیرامون آن دید دارد. تا کنون کشوری ادعا نکرده است که بنایی قدیمی تر از کهندژ دارد.

کهندژ نام دژهای کهنی است که در آغاز پیدایش شهرها بنا شده اند. این دژها در دوره پیش از اسلام و بیشتر در دوران ماد، هخامنشی و اشکانی ساخته شده و بناهایی تک و پر تراکم بودند که بر فراز تپه‌های طبیعی یا مصنوعی می‌ساختند.

 

 طولانی ترین قنات ایران

طولانی ترین قنات ایران به نام «قنات زارچ» با طول صد کیلومتر در استان یزد قرار دارد. این قنات یکی از کهن ترین قنات های ایران به شمار می آید که سابقه ای بیش از سه هزار سال دارد. طول کوره قنات زارچ بیش از 71 کیلومتر بوده و تعداد چاه های آن دو هزار و 115 حلقه شمارش شده است.

 

مسن ترین درخت جهان

سرو چهار هزار ساله ابرکوه را می توان مسن ترین موجود زنده جهان نامید. هر چند که گفته می شود در کشور سوئد نیز درحتی وجود دارد که از سرو ابرکوه قدیمی تر است اما اکنون از درخت پیر سوئد تنها ریشه های آن باقی مانده در حالی که سرو کهنسال شهرستان ابرکوه با 25 متر ارتفاع 18 متر محیط و 5.11 متر اندازه دور تنه در قلب ایران زنده و سبز است و آرام آرام زندگی می کند.

 

بلندترین بادگیر جهان

بلندترین و منحصر به فرد ترین بادگیرهای جهان را تنها می توان در استان یزد پیدا کرد. بادگیر باغ دولت آباد یزد در شمار زیباترین بادگیرهای دوره زندیه و قاجاریه با قدمتی 270 ساله به عنوان بلندترین بادگیر جهان به حساب می آید. این بادگیر که نمونه ای از معماری دوره زندیه را داراست در سال 1160 هـ.ق توسط محمدتقی خان یزدی مشهور به خان بزرگ سرسلسله خوانین یزد ساخته شد.

این بادگیر ارتفاعی به طول 33 متر و 80 سانتی متر دارد و از خصوصیات بارزش هشت ضلعی بودن آن است که باعث می شود باد در هر جهت به راحتی و به سرعت به قسمت زیرین آن هدایت شود و پس از برخورد به سطح آب حوضچه زیر بادگیر، هوای خنکی در داخل آن ایجاد کند.

 

در کنار این بادگیر باغی شامل سه عمارت هشتی و سردر و تالار آینه نیز موجود است که بهشت آیین خوانده می شود و دارای نقوش اسلیمی است.

این باغ مدتها محل اقامت کریم خان زند در یزد بود و از نظر طراحی در شمار زیباترین باغ های دوره زندیه و قاجاریه محسوب می شود.

 

قدیمی ترین میدان ساعت شهری در ایران

قدیمی ترین ساعت شهری ایران در میدان وقت الساعت یزد نصب شده است. این ساعت آفتابی به استناد کتاب جامع مفیدی نخستین ساعت شهری است که فردی به نام ابوبکر ساعت ساز یزدی آن را در سال 725 هجری قمری در مدرسه رکنیه در جوارمسجد جامع یزد نصب کرد. این مکان بعدها به نام میدان وقت الساعت شهرت یافت.

 

قدیمی ترین نخل چوبی ایران

نخل چوبی میدان امیر چخماق به عنوان قدیمی ترین نخل چوبی ایران با 450 سال عمر متعلق به عصر صفوی و به نخل حیدری ها معروف است. بلندی این نخل 8.5 متر و اضلاع آن نیز 8.5 در 8.5 متر است.

این نخل مجموعه مشبکی از چوبهای تراشیده شده با گره چینی ها و تیرهای بزرگ است که تقریبا به شکل درخت سرو (نماد آزادگی) ساخته شده است. اما بزرگترین نخل ایران نیز با همین ویژگی ها در شهرستان زارچ قرار دارد.

یزدی ها رسم دارند که در ایام سوگواری امام حسین(ع) مراسم نخل گردانی اجرا کنند. این نخل توسط 150 نفر در میان مردم گردانده می شود تا مراسم ویژه آن نمادی باشد برای آزادگی و مظلومیت امام سوم شیعیان.

 

قدیمی ترین مسجد ایران

ساخت مسجد جامع فهرج واقع در 30 کیلومتری شهر یزد، به نیمه اول قرن اول هجری برمی گردد. این مسجد، تنها مسجد جهان اسلام است که ساختمان آن از ابتدا تا کنون هیچ تغییری نکرده است. اگرچه در میان باستان شناسان اختلاف نظر وجود دارد اما ظاهرا مسجد جامع فهرج قدیمی ترین مسجد ایران است. مسجد جامع فهرج کماکان زنده و پویا بوده و در آن نماز جماعت برپا می کنند.

 

بلندترین مناره های جهان

مسجد جامع کبیر یزد یکی از شاهکارهای معماری و تاریخی جهان به شمار می رود و به جرات می توان گفت دارای بلندترین مناره های جهان است. بنای این مسجد با عظمت قرنهاست که از فراسوی تاریخ تمدن این سرزمین می درخشد به نحوی که در کتب تاریخی یزد آمده است:«مسجد را بر جای آتشگاه ساسانی ساخته اند و سنگ بنای آن توسط علاء الدوله گرشاسب نهاده شده است». مسجد جامع قدیم در قرن ششم هجری قمری و به دستور گرشاسب از نوادگان «علاء الدوله کالنجار» ساخته شد و بنای اصلی مسجد کنونی از آثار «سید رکن الدین محمد قاضی» است.

 

دو مناره مسجد که ارتفاع تقریبی آن از کف تا نوک به بیش از 52 متر می رسد، دارای قطری در حدود هشت متر است که در دوره صفوی به بنا افزوده شده اما در سال 1313 هجری شمسی فرو ریخت و دوباره تجدید بنا شد.

بلندای این مناره ها و اینکه کاشی کاری منحصر به فردی حتی در اوج مناره ها انجام شده، تعجب همگان را بر می انگیزد زیرا این مناره ها هرچه به سمت بالا رفته باریکتر شده و تنها یکی از آنها دارای پلکان است از اینرو ظرافت کاشی کاری در این ارتفاع به واقع قابل تحسین است.

 

 بیشترین تعداد دخمه ها در یزد

دخمه محلی است که زرتشتیان، مردگان را بر طبق آداب دینی در آن می نهادند اما از وقتی که به دفن کردن در گورستان پرداخته اند، استفاده از دخمه متروک شده است. بیشترین این دخمه ها در یزد قرار دارد چون در این شهر زرتشتیان زیادی زندگی می کردند. دخمه قدیمی یزد حدود سی سال است که دیگر مورد استفاده نیست، دخمه مانکجی لیمجی هاتریا، دخمه چم تفت، دخمه شریف آباد اردکان،دخمه ترک آباد اردکان تنها نام تعدادی از دخمه های زیاد موجود در یزد است. سرپرستی این دخمه ها را انجمن زرتشتیان بر عهده دارد.

 

 

تنها آب انبار شش بادگیری جهان

انبار شش بادگیر یزد به دلیل دارا بودن شش بادگیر به این نام معروف شده و تنها آب انبار شش بادگیر جهان است. سه بادگیر آن از ابتدا ساخته شده بود و سه بادگیر دیگر بعدها به آن اضافه شده است، با کمی دقت در شکل بادگیرها تفاوت سه بادگیر قدیمی با دیگر بادگیرهای آن را می توان مشاهده کرد. شش بادگیر آب انبار با توجه به شرایط اقلیمی و جهت باد در این منطقه به شکل هشت وجهی هستند. شهر یزد همچنین دارای تنها آب انبار هفت بادگیری جهان با دو مخزن است که در روستای عصر آباد قرار دارد.

 

 تنها کاروانسرای دایره ای در ایران

غیراز همه جاذبه های منحصر به فردی که در شهر یزد وجود دارد، می توان تنها ترین کاروانسرای دایره شکل ایران را هم در شهرستان مهریز در مسیر یزد به کرمان مشاهده کرد.

کاروانسرای زین الدین یکی از 99 کاروانسرایی است که شاه عباس در ایران ساخته با این تفاوت که معماری آن دایره ای است.اکنون از این کاروانسرا به عنوان یک اقامتگاه سنتی و جاذبه گردشگری یاد می شود.

 

می گویند که اقامت در این کاروانسرای 400 ساله و دیدن آسمان پر ستاره اش امری است که با آن تجربه سفر به یزد، تاریخی ترین شهر جهان کامل می شود!

[ ۱۳٩٠/۱/٢٢ ] [ ٤:۱٥ ‎ب.ظ ] [ داریوش ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

در بینش اشوزرتشت خداوند را باید در روشنایی جستجو کرد پس هر زرتشتی به هنگام نیایش رو به سوی روشنایی می کند، هرگونه روشنایی درنماز تفاوتی ندارد . نور خورشید ، ماه ، چراغ که یکی از آنها نیز می تواند روشنایی آتش باشد . از سوی دیگر ایرانیان باستان ، آتش را نماد موجودیت خود یا نمادی از هویت ملی خودیا اجاق می دانستند و به آن افتخار می کردند زیرا آتش از بین برندة ناپاکی ها و روشن کنندة تاریکی ها است ، گرما و انرژی آتش چرخ های صنعت و پیشرفت را به چرخش می آورد و آتش درونی انسان اندیشه او را به خـردِ بی پایان اهورایی پیوند میدهد ، پس زرتشتیان به پیروی از نیاکان خود همچنان آتش را در آتشکده ها پرستاری می کنند تا یادآور پویایی روشنایی در هستی باشد .زرتشتیان آتشکده ها را درِمهر یعنی راه ورود مهربانی ها می دانند ومحلی است برای پیمان بستن دو دلداده چون پاک وبی آلایش می دانند. نویسنده :داریوش .ش.شریف آباد
موضوعات وب
آرشیو مطالب
RSS Feedبرای نمایش تصاویر گالری كلیك كنید


دریافت كد گالری عكس در وب

فونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا ساز
نیت کنید و اشاره فرمایید
.......

راهرو عشق ::. 01669882101588730573.gif .
06069504554695262789.gif

.
پرستش سوی
37148784922960956874.gif

.
پارسه، تخت جمشید))
83175954030660587069.gif

.
شریف آباد اردکان
06069504554695262789.gif

.
.:: گات ها ::.
06069504554695262789.gif

.
سپنتامئینیو
و انکرمئینیو
06069504554695262789.gif

.
فرشه
"تازه گردانیدن جهان
text describing the image


سو شیانت و گات ها
text describing the image


داستان های کوتاه
text describing the image


واژه ها::.
text describing the imageچهار تاقی ::.
text describing the image


آتشکده ::.
text describing the image


راهرو عشق ::.
text describing the imagetext describing the image


text describing the imagetext describing the imagetext describing the imagetext describing the imagetext describing the imagetext describing the imagetext describing the imagetext describing the imagetext describing the image